Informácie k odpracovaniu brigády

Podľa § 5 Stanov SRZ Práva a povinnosti členov zväzu je člen SRZ povinný

a) platiť členské príspevky v stanovených termínoch,
b) riadiť sa stanovami zväzu a inými vnútornými zväzovými predpismi,
c) dodržiavať všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva,
d) chrániť zväzový a vlastný majetok základnej organizácie, ako i iný majetok zverený do dočasného
užívania,
e) aktívne sa zapájať do práce v základnej organizácii a zväzu,
f) zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení,
g) odpracovať brigádu v stanovenom rozsahu

Informácie k brigádam a poplatok za neodpracovanie brigády

 • člen je povinný odpracovať 1 brigádu v trvaní 8 hodín
 • neodpracovanie brigády je spoplatnené sumou 50 €
 • neodpracovaním brigády alebo nezaplatením poplatku zaniká členstvo v SRZ MO Čadca

Pokyny k odpracovaniu brigády a záznam brigády

 • brigáda bude zapísaná až po odpracovaní 8 hodín
 • brigáda môže byť odpracovaná aj vo viacerých dňoch počas kalendárneho roku
 • odpracovať brigádu je možné aj jednotlivo, ale je potrebné mať brigádu odsúhlasenú hospodárom a následne aj skontrolovanú.
 • odpracovať brigádu za iného člena je možné len v prípade zdravotných problémov potvrdených od všeobecného lekára alebo špecialistu
 • vedúci brigády zapisuje odpracovanú brigádu do členskej legitimácie – prehľad o plnení členských povinností
 • pri odpracovaní brigády vo viacerých dňoch si vedúci brigády vyznačí počet hodín do zoznamu brigádnikov a až následne po odpracovaní 8 hodín zapisuje do členskej legitimácie
 • nie je dovolené zapisovať brigádu do pôvodných brigádnických preukazov
 • člen je povinný mať na brigáde členský preukaz (preukázanie sa pri kontrole, zapísanie brigády, …)
 • brigádu nie sú povinný odpracovať členovia ktorí poukázali 2% z daní pre SRZ MO Čadca v minimálnej hodnote 50€
 • odpracovanie sa netýka detí a mladistvých.