Informácie zo zasadnutia výboru MOSRZ konaného dňa 6.10.2022

1, Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník informoval prítomných o priebehu stretnutia a pretekov v Martine . Ďalej bola
podaná informácia o rokovaní zástupcov SRZ s podielovými spoluvlastníkmi
„Hrhovských rybníkov“ za účelom ich odkúpenia. Ďalej boli podané informácie k účasti na
sneme našich delegátov a o návrhu nových stanov SRZ so  zapracovanými pripomienkami
za našu organizáciu. Ing. Beleš informoval prítomných o liste zaslanom na Radu SRZ vo veci
kandidatúry členov SRZ do ústredných orgánov zväzu.

2, Vyhodnotenie muškárskych a detských pretekov
Mgr. Murčik podal informáciu o priebehu a účasti na muškárskych pretekoch.
Skonštatoval, že preteky mali dobú úroveň, avšak bola pomerne nízka účasť.
P.Krkoška Milan st. podal informáciu o priebehu detských pretekoch, účasť bola dobrá
a preteky prebehli úspešne.

3, Kontrola a hodnotenie postupu prác na rekonštrukcií liahne v rieke
P. Krkoška Milan ml. informoval prítomných o odovzdaní staveniska za prítomnosti
stavebného dozoru Ing. Škereňa a zástupcu zhotoviteľa p.Vojtuša a začatí prác na
rekonštrukcií prítoku do liahne. Upozornil na problém s bukovým drevom na strane
dodávateľa, kde bude treba hľadať alternatívne riešenie. O ďalšom priebehu prác bude
informovať výbor na nasledujúcom zasadnutí v mesiaci November.

4, Výbor vzal na vedomie správu o činnosti disciplinárnej komisie

5, Výbor MOSRZ Čadca poveril Ing. Romana Nieslanika v zmysle ustanovenia §29 a §30
Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov MO
SRZ Čadca k 31.12.2022.

6, Výbor vzal na vedomie informáciu o kontrole prežitia násady pstruha potočného v
chovných potokoch

7, V rôznom sa výbor zaoberal možnosťami usporiadať rybársky ples začiatkom roka 2023.
Boli rozobrané rizika a možnosti tohto podujatia.

V Čadci dňa 7.10.2022

Ing. Marián Sihelník – tajomník MO SRZ Čadca