POZÝVAME VÁS NA KAPROVÉ PRETEKY

CCM – carp cup Milošová

Čadca – VN MILOŠOVÁ 26. mája 2024


REGISTRÁCIA

05:30 – 07:00

PREDAJ ŠTARTOVNÝCH LÍSTKOV 

Štartovné lístky si môžete zakúpiť osobne v rybárskom dome na Hornej ulici.

Predaj priamo na pretekoch bude obmedzený z dôvodu organizačných opatrení.

V prípade záujmu nás kontaktujte na  tel. č.: 0907 633 033


Cena štartovného lístka v predpredaji je 15 €

Cena v deň pretekov je 20 €.

V cene je zahrnuté aj občerstvenie.

PRAVIDLÁ PRETEKOV

1.   Pôsobnosť pravidiel pretekov, chovanie sa zúčastnených osôb

  •  Organizátori, rozhodcovia, každý pretekár, návštevníci sú  povinný riadiť sa týmito pravidlami pretekov, dodržovať ho vrátane ďalších zákonov (občiansky zákonník, trestný zákon, vodný zákon, z. o ochrane prírody a krajiny, rybársky zákon, atď.)
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pretekov, prijatie ďalších opatrení po celú dobu pretekov, pokiaľ by bola ohrozená bezpečnosť pretekárov alebo by  došlo k okolnostiam, ktoré by mohli narušiť riadny priebeh pretekov. Za záväzné sa tiež považujú pokyny organizátora po celú dobu pretekov, o všetkých pokynoch bude spísaný záznam. Pri porušení pravidiel bude pretekár diskvalifikovaný bez nároku na vrátenie štartovného.
  • Všetci pretekári sa pretekov zúčastnia na vlastné nebezpečie. Prípadná vzniknutá majetková škoda alebo ujma na zdraví, nebude organizátorom hradená a organizátor nenesie za ňu zodpovednosť. Deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť iba v doprovode dospelej osoby.
  • Zakúpením štartovného lístka súhlasíte s pravidlami pretekov a ich zmenami, zavedením neočakávaných opatrení a so spracovaním osobných údajov.

2. Dátum konania sa pretekov, harmonogram, organizačné informácie

1) Preteky sa konajú  26. mája 2024 na rybníku Milošová č.  3-3440-1-1

2) Harmonogram

05:30 – 07:00 / REGISTRÁCIA

07:00 – 07:30 / PRÍPRAVA

07:30 – 12:00 / PRETEKY

12:00 – 13:00 / OBČERSTVENIE

13:00  / VYHODNOTENIE

3) Pre pretekárov je zabezbečené občerstvenie v cene štartovného lístka, počas pretekov bude zabezpečený stánok s občerstvením.

 3. Lovné miesta, nástrahy, vnadenie, rybárske pomôcky

1) Lovné miesta – dva sektory červená a modrá

2) Súťažiaci nemusí byť držiteľom povolenia na rybolov, povolenie nahrádza štartovná listina

3) Povolený je lov kapra rybničného

4) Povolený je lov na jednu udicu, spôsobom na položenú,  s použitím jedného  nadväzca opatreným jedným jedno háčikom.

5) Povolené je používať nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu,  živé nástrahy

6) Kŕmenie je povolené iba v rámci montáže na udici ( krmítko, košík, PVA)

7) Povinnou výbavou súťažiaceho je podberák, uvoľňovač háčikov, meter a podložka.

8) Súťažiaci je povinný zdolať rybu sám bez pomoci druhej osoby s výnimkou detí do 15 rokov, kedy pri zdolávaní môže pomôcť dospelá osoba, poverená dozorom nad neplnoletým.

4. Zakázané spôsoby lovu

1) Zákaz lovu spôsobom prívlač, plávaná, muškárenie

2) Zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku a jej časti

3) Zákaz lovu pomocou sbirolina a bubliny

4) Zákaz lovu na umelé napodobeniny hmyzu a ich lariev, umelé ikry

5. Bodovanie

1) Boduje každý centimeter uloveného kapra rybničného a najväčší kapor

2) 1 cm = 1 bod

6. Úlovky

1) platí režim CHAP

2) Každý je povinný dbať na šetrné zaobchádzanie s úlovkom

7.  Ceny pre víťazov

1. miesto –  10. miesto

Najväčšia ryba

Žiadame zúčastnených aby dodržiavali poriadok a prípadné odpadky odniesli so sebou, alebo vyhodili na mieste na to určené!

8. Vznesenie protestu zúčastneným

 1) V prípade podozrenia porušovania pravidiel pretekov je právom každého zúčastneného vzniesť protest k hlavnému rozhodcovi prostredníctvom svojho sektorového rozhodcu.

2) Pre protest povinne stanovená písomná forma a podací poplatok 50 €.

3) V prípade uznania protestu sa poplatok vracia, v prípade neuznania protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

4) Protest je možné podať iba počas trvania samotných pretekov.

9. Tresty

1.  Tresty sú:

  • napomenutie
  • odobranie bodov do doby spáchania priestupku, návrh na diskvalifikáciu
  • diskvalifikácia pretekára

2. O napomenutí rozhoduje organizátor, hlavný rozhodca, sektorový rozhodca

3. O návrhu na diskvalifikáciu a o odobraní bodov rozhoduje organizátor, hlavný rozhodca a rozhodca zo susedného sektoru.

4. O diskvalifikácii rozhoduje organizátor a hlavný rozhodca

5. Pri spáchaní závažného priestupku sa pristúpi k okamžitej diskvalifikácii o ktorej rozhodne organizátor a rybárska stráž. Ďalej sa bude pokračovať v zmysle platnej legislatívy a priestupok bude postúpený disciplinárnej komisii, orgánom činným v trestnom konaní a okresnému úradu.