Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 7.3.2024

Výbor okrem administratívno-technických záležitosti prerokoval nasledovné:

1. Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa MO SRZ Čadca:
– Rada SRZ zaslala aktualizovaný cenníky násad rýb platné od 1.3.2024 SLOVRYBU a.s.
a Rady SRZ. kde došlo k  navýšeniu ceny u pstruha dúhového, preto výbor rozhodol o zmene
dodávateľ pre zarybnenie pstruhom dúhovým za lepšiu cenu.
– Ing.Hajňuk zaslal e-mail ohľadom – SIŽP – podanie vysvetlenia, bude to riešiť rada

2. Organizačno-technická príprava Členskej schôdze MO SRZ Čadca.
V tomto bode rokovania Ing. Sihelník informoval prítomných o zabezpečení kinosály v dome
kultúry Čadca s predsedníckym stolom a ozvučením . Pozvánk pre naších členov bola zverejnená
na WEB stránke MO SRZ Čadca, nástenke v predajni rybárskych potrieb ,   rybárskeho domu
a týždenníka Kysuce v dvoch po sebe idúcich vydaniach. Tiež bola zaslaná v zmysle usmernenia
rady SRZ na vedomie  pozvánka na členskú schôdzu rade SRZ.

3. Prerokovanie a schválenie predkladaných správ na členskú schôdzu.
V tomto bode boli prerokované jednotlivé správy k bodom rokovania členskej schôdze a to:
 Návrh pracovaných komisii členskej schôdze – prednesie tajomník
 predsedajúci schôdze: Ing.Sihelník M,
 za členov predsednícva: MUDr Krasňan F, Ing.Hausman. p.Krkoška M. st. , Ing.
Nieslaník R.
 za zapisovateľa: Mgr.Murčik T.
 návrhová komisia p.Krkoška Milan st., Ing. Nieslaník Roman, Ing. Peter Beleš
 mandátová komisia p. Mitka Ján p.Hanuliak Stanislav, Švancár František, Kasák
Martin
 Správa o činnosti výboru od poslednej členskej schôdze. – prednesie predseda
 Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2023 – prednesie predseda
 Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2023  – prednesie tajomník
 Správa hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2023“ a „Plán
zarybňovania na rok 2024“ .- prednesie hlavný hospodár
 Správa o činnosti kontrolnej komisie – prednesie predseda KK
 Návrh plánu hlavných úloh MO SRZ na rok 2024 – prednesie predseda
 Návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2024 – prednesie tajomník
 Návrh uznesení. – prednesie návrhová komisia

4. Príprava a zabezpečenie školenia a skúšok nových členov.
P. Krkoška Milan st. informoval prítomných o príprave školenia a skúšok nových členov.
Následne Výbor MOSRZ Čadca schválil termín konania školenia a skúšok nových členov
na 7 .4.2024 o 08,00 v rybárskom dome a uložil p.Krkoškovi Milanovi st. vykonať toto
školenie so skúškami.

5. Príprava a zabezpečenie školenia členov rybarskej stráže (RS) a pomocných
hospodárov.
P. Krkoška Milan st. informoval prítomných o príprave školenia RS a pomocných
hospodárov. Následne Výbor MOSRZ Čadca schválil termín konania školenia RS
a pomocných hospodárov na 9.4.2024 o 16.30 v rybárskom dome a uložil p.Krkoškovi Milanovi
st. a Ing.Hausmanovi vykonať toto školenie.

6. Stav produkcie násad v liahni Rieka a zarybňovanie potokov.
Krkoška M.ml.a p. Kasák Martin informovali o stave produkcie násad pstruha potočného kde
uviedli, že je v liahni Rieka vyliahnutých 175 000 plôdikov Pp a v chove je 200 ks Pp -rôčik. Ďalej
informovali že pripravia rozvoz týchto násad pre jarné zarybnenie našich potokov.

7. Organizácia a termíny jarných pretekov.
Výbor MOSRZ Čadca stanovil termíny konania jarných pretekov nasledovne:
LRU – pstruh dúhový, dospeli , VN Milošová 25 .5.2024 – hlavný organizátor p.Krkoška Milan
ml.
Kaprové preteky, dospelí, VN Milošová – 26 .5.2023 – hlavný organizátor p.Krkoška Milan ml.
Kaprové preteky, detské , rybník Svrčinovec – 19.5.2024 – hlavný organizátor p.Krkoška Milan st.

8. Vyhodnotenie rybarského plesu
V ďalšom rokovaní výboru predložil p.Mitka Ján podrobné vyúčtovanie plesu, kde skonštatoval
že sa dosiahol čistý zisk 381€ . Výbor MOSRZ Čadca vzal na vedomie predložené vyúčtovanie
rybárskeho plesu a pridelil finančné prostriedky z dosiahnutého zisku vo výške 381€ na nákup cien
pre detské preteky.

V Čadci dňa 7.3.2024

Ing. Marián Sihelník v.r.
tajomník MO SRZ Čadca