Informácie zo zasadnutia výboru MOSRZ konaného dňa 3.11.2022

1, Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník informoval prítomných o  o rokovaní zástupcov rady SRZ s podielovými
spoluvlastníkmi „Hrhovských rybníkov“ za účelom ich odkúpenia – pre nevysporiadané
pozemky je problém s odkúpením, ale ten by sa mal doriešiť. Ďalej boli delegátom snemu
MUDr F. Krasňanom podané informácie o priebehu a výsledkoch snemu SRZ. S potešením
bolo konštatované, že návrh na zmenu stanov SRZ ohľadom povinnosti odpracovania brigád
navrhnutú MO SRZ Čadca bol schválený snemom.

2. Stav práce s mládežou
P.Milan Krkoška st. predniesol správu o práci s mládežou v krúžku Čadca a Mgr. Murčík
o krúžku v Krásne N. Kysucou.

3, Objednávanie a cena povoleniek na rok 2022
Ing. Hausman podal informáciu o cenách a počte objednaných povoleniek na rok 2022
(podrobnosti na WEB stránke Rady SRZ). Poukázal na skutočnosť, že rada navýšila ceny
povoleniek aj odvod pre radu.

4. Kontrola a hodnotenie postupu prác na rekonštrukcií liahne v Rieke
Ing.Sihelník podal informáciu o dokončení prác a odovzdaní diela „ Prívod vody do
liahne“.
P.Krkoška Milan ml. podal informáciu o stave rekonštrukčných prác na liahni.

5, Priebežný stav hospodárenia MO SRZ Čadca a očakávaný hospodársky výsledok za rok 2022
V tomto bode Ing.Sihelník informoval prítomných o aktuálnom stave finančných
protriedkov MO SRZ Čadca, stave hospodárenia a očakávanom hospodárskom výsledku za
rok 2022.

6, Prerokovanie možnosti vytvorenia finančného zdroja na výkup pozemkov za účelom
vytvorenia novej vodnej plochy.
Ing.Peter Beleš podal informáciu o možnostiach budovania nových vodných plôch
s prihliadnutím na územné plánovanie v našom regióne a možnostiach ich financovania.
Ing.Beleš sa zaviazal že preverí konkrétne lokality a podá výboru informáciu.

7. Rôzne
V rôznom podal Kroška Milan ml. informáciu o jednaní s p.Garajom o výmene pozemkov
pri rybníku Milošová. Jedná sa o zámenu rovnakej výmery pozemkov v rozlohe 480m2.

8. Ďalej výbor MO SRZ Čadca schválil konanie rybárskeho plesu v Dome kultúry v Čadci
na deň 14.1.2023. a poveril p.Mitku J. hlavným organizátorom plesu.

V Čadci dňa 4.11.2022

Ing. Marián Sihelník – tajomník MO SRZ Čadca