Členská schôdza 31.3. 2019

Pozývame Vás na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 13. októbra 2019

od 08:00 v Kultúrnom dome v Čadci.

Návrh programu schôdze:

1,Otvorenie

2,Schválenie programu schôdze

3,Voľba pracovných komisií členskej schôdze (mandátová , návrhová, volebná komisia)

4,Novela stanov SRZ – prerokovanie a schválenie pripomienok za MO SRZ Čadca

5,Informácia o udalostiach v Rade SRZ a dôvodov zvolania mimoriadneho snemu SRZ.

6,Voľba delegátov na snem SRZ a náhradníka.

7,Diskusia

8,Návrh uznesení

9,Ukončenie

Usmernenie z rady SRZ pre miestne organizácie:

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, na Sekretariát Rady SRZ bola dňa 1. augusta 2019 doručená písomná žiadosť 24 členov Rady SRZ o zvolanie Mimoriadneho snemu SRZ s nasledujúcim programom:

Odvolanie tajomníka SRZ

Novela Stanov SRZ

Voľby tajomníka SRZ

Podľa § 20 ods. 2 Stanov SRZ Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady SRZ alebo jednej polovice organizačných zložiek je Rada SRZ povinná zvolať mimoriadny snem do 90 dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 20 ods. 3 Stanov SRZ Snem tvoria delegáti, ktorými sú zvolení zástupcovia organizačných zložiek podľa kľúča, stanoveného Radou SRZ na princípe paritného zastúpenia a tiež pozvaní hostia, ktorí sú bez hlasovacieho práva.

Podľa § 21 ods. 3 Stanov SRZ Radu SRZ zvoláva prezident alebo tajomník, najmenej 15 dní vopred, s uvedením programu rokovania.

Podľa § 14 ods. 2 Stanov SRZ Mimoriadnu členskú schôdzu alebo mimoriadnu mestskú konferenciu zvoláva výbor podľa potreby a je povinný ju zvolať v prípade, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina všetkých členov organizačnej zložky alebo na základe ústredného orgánu zväzu.

MUDr. František Krasňan v.r.

predseda MO SRZ Čadca