Informácie výboru

10.09. 2019

Výbor na svojom zasadaní okrem administratívne organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

1, Výbor sa zaoberal úhynom rýb v potoku Rakovanka spôsobený znečistením vody. Bol daný podnet na inšpekciu životného prostredia.

2, Výbor na svojom zasadnutí prerokoval .jesenné zarybnenie rybníkov v pôsobnosti MOSRZ Čadca.

Zarybnenie pstruhom dúhovým do VN Milošová v objeme 1000 Kg :

– 700kg pstruha konzumného

– 300 kg väčšieho pstruha výber.

Termín dovozu pstruha na VN Milošova bude 16.9.2019.

Zarybnenie kaprom v celkovom objeme 4000 kg bude v 38 týždni:

Kapor bude rozdelený nasledovne:

VN Milošová 2000 kg

VN Svrčinovec 1200 kg

VN Čierne 800 kg

Termín dovozu Kapra bude ešte upresnený a zverejnený.

3, Výbor prerokoval organizáciu jesenných pretekov kde stanovil termíny konia nasledovne:

– Detské preteky – plávaná 22.9.2019 – rybník Svrčinovec

– Kaprové preteky 5.10.2019 – VN Milošová

– Muškárske preteky 6.10.2019 -VN Milošová

4. Výbor prejednal organizačnú prípravu a zabezpečenie mimoriadnej členskej schôdze a návrh kandidátov na mimoriadny snem SRZ.

Za kandidátov delegátov na snem boli navrhnutí Ing.Peter Beleš, Ing.Marián Sihelník a za náhradníka MUDr. František Krásňan

5, Výbor vzal na vedomie informáciu , ktorú podal Ing.Kasák o príprave odchovu generačného stáda pstruha potočného a výrobe plôdika pre potreby zarybňovania našich miestnych vôd.

Ing. Marián Sihelník

podpredseda MO SRZ Čadca