INFORMÁCIE  Z ROKOVANIA VÝBORU  MO ČADCA 2.5.2022

Dňa 2. 5.   2022 sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych a organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

  • Výbor prerokoval a schválil jarné zarybnenie našich revírov nasledovne:
  1. VN Milošová – kapor 4 000 kg, amur 100 kg, pstruh dúhový 1000 kg
  2. Rybník Svrčinovec – kapor 1000 kg
  3. Rybník Čierne – kapor 1000 kg, amur 50 kg
  4. Lipňove a pstruhové vody budú zarybnené násadami – lipeň (ročik)- 10000 ks, pstruh potočný (ročik) –  100 000 ks + 60 000 ks odchovaný,
  5. Do ostatných tečúcich vôd bude  daná násada  35 000 ks podustva  (ročik)
  • Výbor schválil termín dovozu kapra na  zarybnenie VN Milošova, rybníky Svrčinovec a Čierne   a to  piatok 6.5.2022 v čase  11-14.00 hod.
  • Výbor v súlade s volebným poriadkom SRZ prerokoval  prihlášky kandidátov na voľby  do orgánov MO  SRZ Čadca
  • Výbor prerokoval stanovisko MO Čadca k zmene stanov  a poveril  Mriaána Sihelníka a Mgr. Františka Švancára  prejednať  návrh na porade štatutárnych zástupcov v Martine  dňa 11.5.2022.
  • Výbor vzal na vedomie informáciu podanú Ing. Sihelníkom o priebehu a záveroch valného zhromaždenia SLOVRYBU.

Ing. Marián Sihelník
podpredseda MO SRZ Čadca