Všeobecný zákaz lovu rýb

Z dôvodu zarybnenia kaprových revírov vyhlasujeme Všeobecný zákaz lovu rýb na týchto revíroch:

  • od 06.05.2022 do 31.05.2022 ( vrátane) 3-3520-1-1 Svrčinovský rybník 
  • od 06.05.2022 do 31.05.2022 ( vrátane) 3-0530-1-1 Rybník Čierne
  • VN Milošová je uzavretá zo zákona a vykonávacej vyhlášky do 31.05.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

§ 4 Označovanie rybárskych revírov

(3) Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou uvedie a) vymedzenie časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili počas mimoriadnej udalosti, v čase neresu alebo zimovania, b) druh vysadených rýb, časové obmedzenie ich lovu a text „Všeobecný zákaz lovu rýb“ alebo „Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru“.