INFORMÁCIE VÝBORU

13.01.2022

Dňa 13. januára  2022 sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych a organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

  • Výbor prerokoval postup zavedenia zmien v pôsobení a úlohách rybárskej stráže. Prijal opatrenia na zabezpečenie úloh vyplyvajúcích z legislatívnych povinnosti pre MO SRZ Čadca.
  • Výbor prerokoval a schválil objednávky na nákup rybích násad pre rok 2022 v zmysle zarybňovacieho plánu.
  • Výbor prerokoval podmienky, termín a možnosti konania výročnej členskej schôdze MO SRZ Čadca v roku 202
  • Výbor vzal na vedomie informáciu o pripravovanom 14. snem SRZ, ktorý sa bude konať tento rok.
  • Výbor  v záujme odstrániť  problém  povinnosti brigády pre všetkých členov  bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav,  predloží  výročnej členskej schôdzi    návrh na doplnenie stanov SRZ  tak aby MO SRZ  mohla  od povinnosti  vykonať brigádu oslobodiť osoby , ktoré zo zdravotných, vekových alebo iných závažných dôvodov  si nemôžu splniť túto brigádnickú povinnosť.
  • Výbor stanovil predbežný termín konania pstruhových pretekov na 28.5.2022 a kaprových pretekov na 29.5.2022. Detské preteky  sa plánujú v  termíne 21-22.5.2022.

Ing. Marián Sihelník
podpredseda MO SRZ Čadca