Predaj rybárskych povolení na rok 2022

Termíny predaja – December 2021

29.12.2021 Streda od 13:00 do 16:00

30.12.2021 Štvrtok od 13:00 do 16:00

Termíny predaja – 03. – 05. januára 2022

03.01.2022 Pondelok od 14:00 do 16:00

04.01.2022 Utorok od 14:00 do 16:00

05.01.2022 Streda od 14:00 do 16:00

Termíny predaja – 10. – 14. januára 2022

10.01.2022 Pondelok od 14:00 do 16:00

11.01.2022 Utorok od 14:00 do 16:00

13.01.2022 Štvrtok od 14:00 do 16:00

14.01.2022 Piatok od 14:00 do 16:00

Termíny predaja – od 18. januára 2022
 • Utorok od 14:00 do 16:00
 • predaj končí 15. mája 2022
Informácie k predaji rybárskych povolení
 • predaj sa uskutoční v rybárskom dome na poschodí – Horná ul. 1108/35, Čadca
 • vchod cez drevené hnedé dvere
 • je potrebné mať so sebou členskú legitimáciu a záznam o úlovkoch 2021
 • do budovy je povolený vstup len jednej osobe na prízemí a jednej na poschodí
 • do budovy je povolený vstup len s respirátorom
 • pri čakaní pred budovou dodržujte nariadenia – max. 6 ľudí pohromade alebo 2m vzdialenosť
Odovzdanie záznamu o úlovkoch z roku 2021
 • záznam o úlovkoch je každý povinný odovzdať do 15. januára 2022
 • pri zakúpení povolenia v decembri 2021 je každý povinný odovzdať záznam o úlovkoch priamo pri predaji
 • záznam o úlovkoch môžete odovzdať pri predaji alebo do schránky na budove
 • záznam o úlovkoch musí byť riadne vyplnený podľa vzoru
Uhradenie členského príspevku pre rok 2022
 • členský príspevok je nutné uhradiť do 31. marca 2022
 • pri neuhradení tohto príspevku členstvo v SRZ MO Čadca zaniká

Žiadame rybárov aby pri platení členského neodkladali zakúpenie samotného povolenia na rybolov

Miestna kaprová      43 €
Zväzová kaprová      40 €
Členská známka / zápisné      23 € / 100 €
Miestna lipňová      30 €
Zväzová lipňová      40 €
Mietna pstruhová      23 €
Neodpracovaná brigáda      50 €
Miestna kaprová detská      14 €
Zväzová kaprová detská      10 €
Miestna kaprová od 3 r. do 5r.        0 €
Členská známka mládež      17 €
Členská známka detská        1 €
Miestna pstruhová detská      15 €
Miestna lipňová detská      17 €
Usmernenie k odpracovaniu alebo uhradeniu poplatku za neodpracovanú brigádu od dovŕšeného 18 roku.

Vážení štatutárni zástupcovia, vážení členovia SRZ,

vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné:

Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou organizačnej zložky. Členská schôdza alebo mestská konferencia teda stanoví rozsah brigádnickej povinnosti v hodinách.

Stanovy SRZ striktne určujú túto povinnosť pre všetkých členov bez ohľadu na vek, zdravotný stav alebo iné okolnosti. Stanovy SRZ neposkytujú OZ SRZ ani Rade SRZ žiadnu kompetenciu, aby tieto skutočnosti zohľadnili pri kontrole plnenia členských povinností alebo prijali rozhodnutie, že niektorá skupina členov nemusí splniť túto povinnosť. Nie je možné zmeniť ustanovenie Stanov SRZ inak ako rozhodnutím Snemu.

Výbor organizačnej zložky (jej štatutárny orgán) podľa § 15 ods. 10 Stanov SRZ schvaľuje ceny miestnych povolení na rybolov, výšku členských poplatkov a iných poplatkov vyberaných organizačnou zložkou v rozpätí schválenom Radou SRZ. Žiadny interný predpis SRZ nestanovuje aký názov má mať poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády. Nejedná sa však o sankciu ani o pokutu za neodpracovanie brigády, ale člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády -práce a splní si svoju povinnosť. To či sa rozhodne člen odpracovať brigádu alebo uhradiť jej hodnotu, je len na jeho rozhodnutí. Možnosť uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti podľa informácií z OZ SRZ využívajú hlavne členovia, ktorí sa v čase brigád zdržiavajú kvôli práci alebo z iných dôvodov mimo svojho bydliska, z dôvodu príliš nízkeho alebo vysokého veku (podľa Stanov SRZ nie je vekové obmedzenie pre prijatie za člena SRZ), z dôvodu zdravotného stavu a ďalšie.

Nemožnosť fyzicky odpracovať brigádu nemôže automaticky znamenať, sa že člen dopustil disciplinárneho previnenia. Preto sa členom poskytuje aj ďalší spôsob ako si splniť brigádnickú povinnosť v súlade s vnútrozväzovými predpismi- uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti.

Až v tom prípade, ak si člen nesplní brigádnickú povinnosť jedným z vyššie uvedených spôsobov (odpracovaním členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou stanovený rozsah brigádnickej povinnosti alebo uhradením tejto hodnoty) môžu začať disciplinárne orgány konanie kvôli porušeniu Stanov SRZ.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina

Tel.:+421 41/507 36 25

Mobile: +421 948 936 710