Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 2.3.2023

Výbor okrem administratívno-technický záležitosti prerokoval nasledovné:

1.Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty

 Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa  MO SRZ Čadca , ktoré sme obdŕžali z rady a došlej pošty:

-Stavebné konanie  – rekonštrukcia  RD pri rybárskom dome, výborom bol  zjednotený postup pri vydávaní stanoviska k predmetnej rekonštrukcií s dôrazom na ochranu majetku a záujmov  MO Čadca.

– SRZ Rada Žilina Nás informuje, že z dôvodu zmeny legislatívy o veterinárnej starostlivosti nebude možné v roku 2023 priamo distribuovať liečivo Rupín špeciál do OZ SRZ. Toto môže vykonávať po novom, len poskytovateľ veterinárnej starostlivosti. Z toho titulu nám zasielajú e ponuku spolupráce od firmy Vetservis s.r.o., so sídlom v Nitre, ktorá je schopná nám ponúknuť riešenie formou poskytnutia komplexnej veterinárnej služby zameranej na liečbu bakteriálnych infekcií a dodávku liečiva Rupín. Viac informácií nájdete v prílohe „Ponuka RUPIN pre SRZ“

2.Organizačno-technická príprava Členskej schôdze MO SRZ Čadca.

Výbor MOSRZ Čadca    v súlade so stanovami SRZ  zvoláva ČS MO SRZ Čadca  na 19.3.2023 o.08.00 hod do domu kultúry v Čadci.

     Výbor MOSRZ Čadca schvaľuje nasledovný program ČS .

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovaných komisii členskej schôdze.
 3. Správa o činnosti výboru od poslednej členskej schôdze.
 4. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2022.
 5. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2022.
 6. Správa hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2022“ a „Plán zarybňovania na rok 2023“ .
 7. Správa o činnosti kontrolnej komisie.
 8. Návrh plánu hlavných úloh MO SRZ na rok 2023.
 9. Návrh rozpočtu  MO SRZ na rok 2023.
 10. Diskusia.
 1. Návrh uznesení.
 1. Ukončenie.

– V ďalšej rozprave  bolo  dohodnuté odporučiť  členskej schôdzi  na základe novelizácie stanov SRZ , oslobodiť od povinnosti vykonať brigádu  týchto  členov MO Čadca:

-ženy

-dôchodca nad 64 rokov

-ZŤP osoba  so zdravotným obmedzením 60% a viac

Ďalej bolo dohodnuté  oboznámiť schôdzu o spôsobe vyhodnocovania  odpracovania brigád po hodinách, tak ako je to u iných organizácií. Brigádnická povinnosť by bola pre ostatných členov na v rozsahu  8 hodín.

Sankciu za neodpracovanú hodinu stanovuje v zmysle disciplinárneho poriadku SRZ výbor.

Do pracovného predsedníctva schôdze navrhol výbor týchto členov: MUDr. Krasňan, Ing.Sihelník, Ing.Nieslaník, Ing.Hausman a p.Krkoška Milan st.

Vedením  členskej  schôdze poveruje výbor tajomníka  MO SRZ Ing.Sihelník Mariána . Prezentáciu členov na schôdzi zabezpečí p.Mitka Ján.

 1. Príprava a zabezpečenie školenia a skúšok nových členov.
 • Výbor MOSRZ Čadca    schvaľuje termín   konania školenia a skúšok nových členov na 2.4.2023 o 08,00 v rybárskom dome a ukladá  Krkoškovi  Milanovi st. vykonať toto školenie so skúškami.
 1. Príprava a zabezpečenie školenia RS a pomocných hospodárov

        –     Výbor MOSRZ Čadca    schvaľuje termín   konania školenia RS a pomocných hospodárov na 30.3.2023 o 16.30 v rybárskom dome a ukladá  p.Krkoškovi  Milanovi st.  a Ing.Hausmanovi vykonať toto školenie.

 1. Kontrola a hodnotenie postupu prác na rekonštrukcií liahne v Rieke

– P.  Krkoška Milan ml. informoval prítomných o aktuálnom stave prác na  obnovení  funkčnosti liahne v Rieke. Skonštatoval, že  odchovné žľaby sú zakúpené a nainštalované. Ďalej premietol prezentáciu kde je vidieť funkčnosť liahne a vytretú novú násadú   pstruha potočného. O ďalšom priebehu prác bude informovať výbor na nasledujúcom zasadnutí.

 1. Rôzne

     – Výbor MOSRZ Čadca  stanovuje termíny konania jarných pretekov  nasledovne:

LRU – pstruh dúhový, dospeli  , VN Milošová 27.5.2023 – hlavný organizátor p.Krkoška Milan ml.  Kaprové preteky, dospelí, VN Milošová  –  28.5.2023 – hlavný organizátor p.Krkoška Milan ml.  Kaprové preteky, detské , rybník Svrčinovec   –  21.5.2023 – hlavný organizátor p.Krkoška Milan st.

 • Ďalej výbor v súlade so zarybňovacím plánom prerokoval jarné zarybnenie našich revírov v objemoch:

Pd- 1000 kg  – konzum

Kapor 6 000 kg nad 45 cm

Šťuka severná 50 kg

 

 Ing. Beleš Peter  informoval prítomných o stavebných aktivitách Váhostavu a.s. na  Šlahorovom potoku a opatreniach na ochranu  rýb.

 

V Čadci dňa 2.3.2023

Ing. Marián Sihelnik

tajomník MO SRZ