Informácia z členskej schôdze konanej dňa 19.3.2023 v dome
kultúry Čadca.

V súlade so stanovami boli pozvaní členovia našej miestnej organizácie na členskú
schôdzu prostredníctvom oznámenia v týždenníku KYSUCE, pozvánkou zverejnenou na WEB
stránke a tiež na výveske v rybárskom dome a na predajní rybárskych potrieb v Čadci.
Na schôdzi sa z počtu pozvaných 1025 členov zúčastnilo 112, čo bola 10,9% účasť.

Program schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovaných komisii členskej schôdze.
 3. Správa o činnosti výboru od poslednej členskej schôdze.
 4. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2022.
 5. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2022.
 6. Správa hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2022“ a „Plán zarybňovania na rok 2023“ .
 7. Správa o činnosti kontrolnej komisie.
 8. Návrh plánu hlavných úloh MO SRZ na rok 2023.
 9. Návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2023
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesení
 12. Ukončenie

Na schôdzi v súlade so stanovami SRZ boli prijaté tieto rozhodnutia:

Členská schôdza schvaľuje:

l. Správu o činnosti výboru za uplynulé obdobie
2.Správu o účtovnej uzávierke za rok 2022 a rozpočet na rok 2023
3.Správu kontrolnej a revíznej komisie
4.Plán hlavných úloh na rok 2023
5.Správu rybárskeho hospodára za rok 2022 a plán zarybňovania na rok 2023
6.Uskutočnenie Beskydského preteku VN Milošová PD jedná udica plávanú 27.5.2023
7.Preteky v love kapra VN Milošová dospelí 28.5.2023 systémom chyť a pusť. Deti
21.5.2023 vo Svrčinovci

Členská schôdza ukladá:

1. Výboru MO SRZ naďalej pokračovať v obnove a revitalizácií liahne v Rieke za účelom
zvyšovania vlastnej produkcie násadových rýb do našich riek a potokov.
2.Výboru MO SRZ naďalej prizývať členov revíznej komisie ku každému zarybňovaniu.
3. Všetkým členom MO SRZ Čadca v súlade so stanovami SRZ §6 odst.2., písmeno e,
povinnosť vykonať brigádu v rozsahu 8 hodín okrem:
– žien
– dôchodcov nad 64 rokov
– ZŤP osobám so zdravotným obmedzením 60% a viac
– členov , ktorí darujú MO SRZ Čadca 2% z dane v minimálnej výške 100€ a započítavajú sa
do tejto sumy aj príspevky od nečlenov.

Členská schôdza neschyľuje:

1. aby pri zarybnení kaprom bol podiel podmienečných rýb 20%.

V Čadci dňa 27.3.2023

Informáciu predkladá:
Ing. Marián Sihelník
tajomník MO SRZ Čadca