Pozvánka na členskú schôdzu SRZ MO Čadca

Výbor MO SRZ Čadca Vás  pozýva na členskú schôdzu  MO SRZ Čadca, ktorá sa uskutoční  dňa 19.3.2023 O 8.00 hod. v Dome kultúry Čadca.

Program schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovaných komisii členskej schôdze.
 3. Správa o činnosti výboru od poslednej členskej schôdze.
 4. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2022.
 5. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2022.
 6. Správa hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2022“ a „Plán zarybňovania na rok 2023“ .
 7. Správa o činnosti kontrolnej komisie.
 8. Návrh plánu hlavných úloh MO SRZ na rok 2023.
 9. Návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2023
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesení
 12. Ukončenie

V Čadci dňa 2.3.2023

MUDr. František Krasňan  v.r., (predseda MO SRZ Čadca)