Informácie zo zasadnutia výboru MOSRZ konaného dňa 2.2.2023

Výbor okrem administratívno-technický záležitosti prerokoval nasledovné:

1, Aktuálne informácie zo  zväzu a z došlej pošty

     Tajomník  MO SRZ Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa  MO SRZ Čadca  z vestníkač.1 rady  SRZ:

 • objednávanie násadových rýb
 • spracovanie dodatkov k rybárskym poriadkom
 • pokyn ku konaniu členských schôdzi (pozvánka, správa)
 • zmeny v revírovaní rybárskych revírov (2024-2026)
 • školenie rybárskych hospodárov

 

 1. Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu MO SRZ Čadca za rok 2022.

     Ing. Sihelník  oboznámil prítomných s finančným hospodárením MO SRZ Čadca za rok 2022 . Podrobná správa bude prednesená na  členskej schôdzi v mesiaci  marec 2023.

 1. Návrh rozpočtu na rok 2023.

V tomto bode rokovania výboru Ing. Sihelník  oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu  MO SRZ Čadca na rok 2023.  Podrobný návrh bude prednesený na  členskej schôdzi v mesiaci  marec 2023.

 

 1. Vyhodnotenie zarybnenia a úlovkov za rok 2022.

Hlavný hospodár Ing. Hausman  oboznámil prítomných s výsledkami zarybňovania  revírov v pôsobnosti  MO SRZ Čadca za rok 2022 . Podrobná správa bude prednesená na  členskej schôdzi v mesiaci  marec 2023.

 

 1. Predloženie spresnenia plánu zarybnenia na rok 2023 v zmysle zarybňovacieho plánu a obstarávanie zarybňovacej násady.

Ing. Hausman informoval prítomných o zabezpečení plnenia zarybňovacieho plánu na rok 2023.

Ing. Sihelník podal informáciu  o predbežnom prieskume cien rybárskych násad pre zarybnenie kaprom a pstruhom dúhovým .

Krkoška  Milan starší  podal  informáciu o počte a hmotnostnom objeme ulovených rýb našimi  členmi v roku 2022.

 

 1. Vyhodnotenie činnosti RS za rok 2022.

Vedúci rybárskej stráže p.Krkoška Milan starší   oboznámil prítomných s výsledkami činnosti členov RS v pôsobnosti  MO SRZ Čadca za rok 2022.

 

 1. Výsledky inventarizácie za rok 2022.

Podpredseda MO  SRZ Čadca Ing.Nieslaník Roman  oboznámil prítomných s priebehom a stavom vykonávania  finančnej a majetkovej inventarizácie majetku MO SRZ Čadca . Záverečná správa bude predložená  2.3.2023 na rokovaní výboru.

 1. Rôzne

      V tomto bode programu rokovania výboru podal p. Ján Mitka podrobnú informáciu o priebehu a ohlasoch na  „ 14. Rybársky ples“. Skonštatoval , že ples bol úspešný, spokojnosť účastníkov bola  vysoká. Obdobným spôsobom sa vyjadrili i ďalší členovia výboru. Bolo skonštatované, že toto podujatie  významným spôsobom reprezentuje našu organizáciu a budeme v tejto tradícií pokračovať.

Ďalej boli podané informácie o liahni, navýšených cenách energií a vodného-stočného.

V Čadci dňa 5.2.2023
Ing. Marián Sihelnik
tajomník MO SRZ