Oznam o predkladaní návrhov na voľby do orgánov organizačnej zložky (OZ) SRZ Čadca a delegátov na snem SRZ.

Dňa 8.5.2022 sa bude konať  výročná členská schôdza, na ktorej  sa budú voliť  orgány OZ SRZ Čadca a delegáti na snem SRZ. V súlade s čl. IV, odst.2  volebného poriadku  OZ SRZ oznamujeme  členom  OZ SRZ Čadca, že môžu podať prihlášky na kandidáta do organov OZ SRZ Čadca a delegáta  na snem SRZ.

V zmysle  volebného poriadku čl. III sú podmienky volieb do orgánov nasledovné:

 1. Každý člen SRZ má právo voliť do orgánov OZ SRZ, delegátov a náhradníkov.
 2. Každý člen SRZ má právo byť volený ako člen do orgánu OZ SRZ, delegát alebo náhradník.
 3. Členovia SRZ do 18 rokov nemajú právo voliť a byť volení podľa bodu 1 a 2 tohto článku.
 4. Právo voliť má člen SRZ, ktorý je prítomný a vlastnoručne podpísaný na prezenčnej listine členskej schôdze alebo mestskej konferencie.
 5. Právo voliť je neprenosné a každý člen volí osobne. Člen SRZ nemôže byť pri voľbe do orgánov zastúpený inou osobou.
 6. Pri odvolaní člena z orgánu OZ SRZ alebo z funkcie v orgáne sa postupuje rovnako ako pri voľbe.
 7. Za člena orgánu OZ SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený každý člen SRZ, ktorému nebolo v posledných 5 rokoch právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa Disciplinárneho poriadku SRZ a nebol v posledných 5 rokoch právoplatne odsúdený za trestný čin pytliactva.
 8. Voľby do orgánov sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou – zdvihnutím ruky. Spôsob voľby schvaľuje nadpolovičná väčšina prítomných členov členskej schôdze alebo nadpolovičná väčšina prítomných delegátov mestskej konferencie.
 9. Členmi volebnej komisie, ktorých schvaľuje členská schôdza alebo mestská konferencia, nemôžu byť kandidáti do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka.

V zmysle č. IV  volebného poriadku pre návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka je postup nasledovný:

 1. Návrh na kandidáta alebo delegáta sa predkladá výboru OZ SRZ najneskôr do 28.4.2022. Návrh na kandidáta možno podať osobne na OZ SRZ Čadca. V prípade poštovej prepravy sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. Výbor OZ SRZ na oneskorene doručené návrhy neprihliada.
 2. Každý kandidát do orgánu OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

                                                                                 

                                                                                         Výbor MO  SRZ Čadca