Pozvánka na výročnú členskú schôdzu SRZ MO Čadca

Výbor MO SRZ Čadca Vás  pozýva na výročnú členskú schôdzu  MO SRZ Čadca, ktorá sa uskutoční  dňa 8.5.2022 o 8.00 hod. v Dome kultúry Čadca.

Program schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovaných komisii členskej schôdze  a volebnej komisie
 3. Návrh na zmenu stanov SRZ – upustenie povinnosti člena vykonávať brigády s ohľadom na vek a zdravotný stav.
 4. Voľby: členov a náhradníkov do orgánov MO SRZ a delegátov na snem SRZ a náhradníkov
 5. Správa o činnosti výboru, vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2021 a návrh plánu hlavných úloh na rok 2022
 6. Správa hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2021“ a „Plán zarybňovania na rok 2022“
 7. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 8. Správa kontrolnej komisie
 9. Diskusia
 10. Spáva volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb
 11. Návrh uznesení z výročnej členskej schôdze
 12. Ukončenie

V Čadci dňa 13. 4. 2022

MUDr. František Krasňan  v.r.

predseda MO SRZ Čadca