Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ

konaného dňa 8.6.2023

Výbor okrem administratívno-technických záležitosti prerokoval nasledovné:

Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa MO SRZ Čadca:

1. MO SRZ Čadca bola potvrdená Okr. veterinárnou správou Čadca v systéme TRACES aj v centrálnom registri SR s reg. číslom RN-CA4SK ako dovozca a producent rybích násad

2. rada SRZ upozorňuje že členovia rybárskej stráže sú povinní splniť podmienky stanovené v § 23 ods. 3. rovnakého zákona. „Staré“ preukazy a odznaky RS končia svoju platnosť 31.12. 2023. Po tomto termíne je potrebné ich odovzdať, tzn. súčasní členovia RS už nebudú členmi RS a na ich znovu vymenovanie bude treba splnenie uvedených náležitostí v § 23 ods. 3. (okrem iného aj maturita).

3. rada SRZ zaslala informáciu o zmene stravného pri tuzemských služobných cestách

4. Slovenský rybársky zväz organizuje celoslovenskú detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč, ktorá je vyvrcholením celoročnej práce s deťmi v detských rybárskych krúžkoch. Už tradične sa súťaž nesie v duchu myšlienky ´´hľadá sa všestranný rybár,,. V dňoch medzi  24. až 27. júnom 2023 budú deti súťažiť v 6 disciplínach pričom disciplíny LRU sa budú konať na revíroch MsO SRZ Zvolen. Súťaží sa podľa Smernice Zlatý blyskáč 2020. Súťažné družstvá pozostávajú minimálne z 2 a maximálne zo 4 súťažiacich detí od 9 do 15 rokov. Každé družstvo musí mať svojho dospelého sprievodcu (vedúceho
krúžku) a môže mať aj pomocného vedúceho.

5. v Námestove sa konali preteky funkcionárov SRZ, Zúčastnilo sa 10 mužstiev . MO Čadca skončila
na 6. mieste.
Po pretekoch boli viceprezidentom a tajomníkom SRZ Žilina podané nasledovné informácie:
– rada SRZ uvažuje so zvýšením cien miestnych a zväzových povoleniek pre rok 2024
– maximálny počet 40 ks ulovených rýb sa zatiaľ meniť nebude
– pripravuje sa nákup softvéru z ČR pre centrálnu elektronickú evidenciu členov SRZ
K problematike navýšenia cien povoleniek prebehla rozprava kde prítomní poverili Ing. Sihelníka a Ing. Beleša pripraviť v mene výboru odmietavé stanovisko k navyšovaniu cien povolení a zaslať toto stanovisko na radu.

6. Informácie o finančnom hospodárení za 1-5. mesiac 2023
Ing. Sihelník oboznámil prítomných s finančným hospodárením MO SRZ Čadca za 1-5 mesiac 2023.

7. Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže /RS/ za 1-5 mesiac 2023
Vedúci rybárskej stráže p.Krkoška Milan starší oboznámil prítomných s výsledkami činnosti členov RS v pôsobnosti MO SRZ Čadca za 1-5 2023

Ďalej bolo uvedené, že niektorí členovia RS si neplnia povinnosti, nevykonávajú kontroly a nepredkladajú štvrťročné hlásenie o svojej činnosti predsedovi RS. Po rozprave bolo prijaté uznesenie , aby nebola poskytnutá zľava na povolenku tým členom RS, ktorí nevykonávajú svoju činnosť v súlade so smernicou pre činnosť RS.

8. Vyhodnotenie hospodárenia v chovných rybárskych revíroch
Ing.Beleš podal základné informácie k tomuto bodu a skonštatoval že treba ešte doplniť túto problematiku o výsledky kontrolných odlovov v 6-8 mesiaci a potom bude možné urobiť kvalifikovaný záver.

Ing. Marián Sihelník

podpredseda MO SRZ Čadca