Informácie z mimoriadného zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 17.5.2023

Zasadnutie výboru bolo zvolané na základe potreby prerokovať aktuálne vzniknuté
problémy, ktorých riešenie nestrpelo odklad do riadneho zasadnutia výboru.

1. Prerokovanie zarybnenia pstruhom dúhovým.
Ing. Sihelník prítomných informoval, že SLOVRYB kde sme mali objednaných 1000 kg
pstruha dúhového –konzum min dĺžka 35 cm, nám objednané pstruhy v tejto požadovanej
veľkosti dodať nemôže, nakoľko boli nízke váhové prírastky a môže nám dodať iba v lovnej
miere nad 30 cm. Bol vykonaný prieskum trhu a Ing. Beleš Peter zistil, že je možné získať
pstruhy na zarybnenie v kategórií 300g a viac v zložení
-pstruh dúhový 800kg
-pstruh potočný 200 kg
Postupne sa prítomní vyjadrili k predloženým alternatívam a po rozprave bol predložený
návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1
Výbor MO SRZ v Čadci schvaľuje nákup pstruha na jarné zarybnenie 2023 od
spoločnosti Rybárstvo Kláštor s.r.o podľa nasledovnej ponuky:
-váhová kategória 300g a viac na 1 ks v zložení
– pstruh dúhový 800kg
– pstruh potočný 200 kg

2. Preteky funkcionárov SRZ 3.6.2023
Členovia výboru boli oboznámení s termínom konania tradičných pretekov funkcionárov
SRZ, ktoré budú 3.6.2023 na miestnom rybníku MO SRZ Námestovo. Po rozprave bolo
dohodnuté , že za MO Čadca sa zúčastnia pretekov Ing.Sihelník M. a p.Krkoška M. + jeden
člen výboru po dohode.

4. Prerokovanie účasti na valnom zhromaždení /VZ/ Slovrybu.
Ing. Sihelník informoval o termíne konania VZ Slovrybu, ktorého sme akcionármi. Boli
predložené materiály rokovania VZ . Po rozprave bol predložený návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 2
Výbor MO SRZ v Čadci splnomocňuje Mgr Murčika zastupovaním MO SRZ Čadca na VZ
Slovrybu, ktoré sa bude konať dňa 27.6.2023:

V závere rokovania Ing. Sihelník poďakoval prítomným za účasť a aktívny prístup.
V Čadci dňa 17.5.2023

Ing. Marián Sihelník

podpredseda MO SRZ Čadca