Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 5.9.2023

Výbor okrem administratívno-technických záležitosti prerokoval nasledovné:

1. Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa MO SRZ Čadca:

– Na poslednom zasadnutí RADY SRZ v 17.6.2023 bola vznesená požiadavka na úpravu
smernice „O zaraďovaní rybárskych revírov do Zväzového povolenia“ za účelom zvýšenia
atraktivity Zväzového kaprového povolenia.

– List MŽP k aktualizácii databázy rybárskych revírov – v zmysle vyjadrenia uvedeného listu
Klubinský potok zatiaľ nie je možné odčleniť od revíru Bystričanka č.2.

– Vestník RADY SRZ – Júl 2023 – Ceny povoleniek, zarybňovacie plány, školenie RS
a výmena odznakov , aplikácia fishsurfing

– Bolo vykonané dodatočné spevnenie brehu pri odbernom mieste vody pre liaheň v Rieke.

K cenám povoleniek tajomník MO Čadca prezentoval vydaný cenník RADY SRZ, ktorý
neobsahuje už lacnejšie druhy povoleniek. Tiež upozornil, že došlo k navýšeniu cien rýb na
zarybnenie, čo bude mať za následok buď znížiť objem zarybnenia, alebo zvýšiť ceny
povoleniek aby sa udržali zarybňovacie množstva v doterajších objemoch. Výbor sa na
rokovaní zhodol na zachovaní doterajších objemov zarybňovania.

Výbor MO SRZ Čadca schválil ceny povolenie na rok 2024 nasledovne:

Miestne povolenie Kaprové vody:
– dospelí: 60 €
– hosťovacia povolenka denná: 10 € , týždenná:40 €
– deti od 3 do 14 rokov – týždenná 5 €
Pstruhové miestne :
– dospelí 27 €
– deti 3-14r. 15€
– hosťovacia povolenka dospelí 10 €
– hosťovacia deti od 3 do 14 r. 3 €
Lipňové vody:
– dospelí 35
– deti 6-14r. 17 €
– hosťovacia povolenka dospelí 15 €
– hosťovacia povolenka deti od 3 do 14 r. 3 €
Povolenie pre nečlenov SRZ.
– denné P,L –deti (3-14r.) 10 €
– týždenné K- deti (3-14r.) 10 €
– denné kaprové dospelí 20 €
– denne pstruhové dospelí 30 €
– denné lipňove dospelí 20 €
– týždenné kaprove dospelí 80 €
– týždenné lipňove dospelí 150 €

Výbor MO SRZ Čadca schválil cenu členskej známky na rok 2024 nasledovne:

– deti 1 €
– mládež 17 €
– dospelí 32 €
Pre informáciu ceny zväzových povoleniek stanovila rada SRZ nasledovne:
Kaprové vody:
– dospelí 75 €
– deti 3-5r 0 €
– deti 6-14 €
Ostane ceny zväzových povoleniek sú uvedené vo vestníku Rady SRZ 7/2023, ktorý je
k nahliadnutiu na web stránke RADY SRZ .

2. Jesenné zarybnenie a dovoz rýb

Ing .Sihelník informoval prítomných o cenových ponukách na jesenné zarybnenie od štyroch
dodávateľov. Po rozprave a zvážení všetkých alternatív výbor MOSRZ Čadca schválil
dovoz rýb na jesenné zarybnenie nasledovne:

-Kapor 4000 kg , dĺžka 45 cm+ a šťuka 50 kg dĺžka 45 cm+. Rozdelenie na rybníky
bude nasledovné: Kapor Milošova 2000 kg, Svrčinovec 1200 kg a Čierne 800 kg. Šťuka:
Svrčinovec 30 kg a Čierne 20 kg.

-Pstruh dúhový 1000 kg váha jedinca 350g+ na VN Milošova

Dohľad nad prebierkou a dovozom rýb budú mať : Ing.Beleš, Ing. Hausman, Krkoška M. ml.
+ zástupca KK a člen komisie zvolenej ČS.

3. Príprava a organizovanie muškárskych a detských pretekov
Bolo prejedané organizovanie detských a muškárskych jesenných pretekov.
Detské preteky boli stanovené na termín 24.9.2023 na rybníku Svrčinovec a organizačne
ich zabezpečí p. Krkoška Milan st. Muškárske preteky budú 30.9.2023 na VN Milošova.
Organizačne ich zabezpečí Mgr. Tomáš Murčík.

4. Objednávanie cenín a cena povoleniek na rok 2024
P. Krkoška Milan st. informoval prítomných o predpokladaných objemoch objednávania
cenní na rok 2024 a bolo mu uložené na základe schválených cien miestnych
a zväzových povolenie + ceny členských známok zabezpečiť nákup cenín v objemoch
počtu členskej základne v predchádzajúcom roku.

5. Stav prác na obnove liahne v Rieke
P. Krkoška Milan ml. informoval prítomných o stave ďalších prác na rekonštrukcií
liahne.

V Čadci dňa 06.09.2023

Ing. Marián Sihelník – tajomník MO SRZ Čadca