Informácie výboru

11.02.2020

Dňa 11. februára sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych a organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

  1. Výbor sa oboznámil s vypracovanou projektovou dokumentáciou na vybudovanie nového prítoku do liahne v Rieke.
  2. Výbor schválil realizáciu vybudovania nového prítoku do liahne.
  3. Výbor uložil jednotlivým členom zabezpečiť vyjadrenia a súhlasy k povoľovaciemu konaniu stavby.
  4. Výbor uložil povereným členom zabezpečiť podanie žiadosti na povoľovací orgán tak, aby sa mohlo s výstavbou nového prítoku začať čo najskôr.
  5.  Výbor prediskutoval možnosti vyčistenia malého rybníka v liahni . Nakoľko je tam komplikovaný prístup s mechanizáciou uložil určeným členom výboru preveriť technickú realizáciu čistenia u odborných firiem.
  6. Výboru bola podaná informácia o stave prípravy generačného stáda pôvodného pstruha potočného s cieľom rozsiahlejšieho zarybňovania týmto druhom rýb v našich riekach a potokoch..

Ing. Marián Sihelník

podpredseda MO SRZ Čadca