Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 6.4.2023
Výbor okrem administratívno-technický záležitosti prerokoval nasledovné:

1. Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
– dňa 12.4. 2023 bude porada štatutárov na rade Žilina – zúčastní sa MUDr. Karsňan a Ing.
Sihelník.
– rada oznámila že boli zakúpené Hrhovké rybníky za 3,2 mil, . Kúpou Hrhovských rybníkov
sa zvýši sebestačnosť v produkcii násadových rýb pre potreby zarybňovania. Hlavným
chovaným druhom bude kapor, no počíta sa aj s chovom sprievodných a dravých druhov rýb
2. Rozpracovanie uznesení prijatých na Členskej schôdzi.
Na základe rozhodnutia CS schôdze dňa 19.3.2023, ktorá uložila povinnosť naším
členom, okrem oslobodených, povinnosť vykonať brigádu v rozsahu 8 hodín, výbor
v súlade s disciplinárnym poriadkom stanovuje náhradu 10€ za každú neodpracovanú
hodinu.
3. Príprava revírov na hlavnú rybársku sezónu.
Ing. Hausman informoval prítomných o záveroch z porady pomocných hospodárov
a prijatých opatreniach na prípravu revíroch na tohtoročnú rybársku sezónu.
4. Informácia o stave a výsledkoch odbornej prehliadky hrádze Milošova.
K tomuto bodu podal informáciu p.Krkoška Milan ml. Odborná prehliadka je naplánovaná
na posledný aprílový týždeň. S výsledkom kontroly oboznámi výbor na nasledujúcom
zasadnutí.
5. Komunikácia s členskou základnou a využívanie WEB stránky.
Krkoška Milan ml. informoval výbor o možnostiach a využívaní našej WEB stránky členskou
základňou.
Skonštatoval že hlavná stránka zaznamenala za obdobie 1-3 mesiaca 2023 v priemere 5200
návštev. Najviac navštevované boli odkazy na predaj povoleniek a rybársky ples . Najmenej
navštevovaný bol odkaz brigády. WEB stránka je prehľadná a zrozumiteľná. Ďalšími
komunikačnými kanálmi sú vitríny umiestnené na rybárskom dome a predajni rybárskych potrieb,
kde sa zverejňujú informácie pre rybárov našej miestnej organizácie. Príležitostne sa využíva
i regionálny denník Kysuce, Prítomní skonštatovali, že komunikačne kanaly smerom k členskej
základní sú postačujúce a objem poskytovaných informácií je na veľmi dobrej úrovní.

10. Rôzne
V tomto bode programu rokovania výbor prerokoval nasledovné:
– Ing. Sihelník informoval výbor o možnostiach nadviazania spolupráce z MO ČRS

miestna organizácia Stará Ves Nad Ondřejnici za účelom výmeny skúsenosti
s hospodárením na revíroch  a rozvoji výchovy mladých rybárov čo by bolo prínosom
pre našu organizáciu.
– Ing. Sihelník informoval prítomných o pripravovanom stretnutí so zástupcami povodia
Váhu , ktoré sa bude konať dňa 18.4.2023 o 10.00 hod v rybárskom dome , za účelom
doriešenia technických podmienok odberného miesta vody pre liaheň.
– Výbor vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch školenia nových
rybárov, ktoré zorganizoval a zrealizoval p.Krkoška M. st.
– Bola prerokovaná problematika vecného zabezpečenia rybárskych krúžkov mladých
rybárov.
– Ing. Murčik informoval prítomných o stave materiálneho zabezpečenia odchovu plôdikov
pstruha potočného pre zarybňovanie našich revírov.

V Čadci dňa 6.4.2023
Ing. Marián Sihelnik
tajomník MO SRZ