Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 4.5.2023
Výbor okrem administratívno-technický záležitosti prerokoval nasledovné:

1. Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa MO SRZ Čadca:
– rada SRZ usporiada školenie na prácu s el. agregátom – prihlášky individuálne.
– rada SRZ nám oznámila vykonávanie plánovaných spevňovacích prác povodím Váhu na
toku Čieňanka a vodný tok Rieka.
– zasadnutie VZ Slovrybu sa bude konať 27.5.2023 v Žiline.
– dňa 12.4. 2023 bola porada štatutárov na rade Žilina – informácie podal MUDr. Karsňan .
2. Organizačné zabezpečenie prebierky a rozvozu rýb na zarybnenie
rybníkov Milošova, Svrčinovec a Čierne.
Ing. Sihelník informoval prítomných o termíne výlovu kaprov v Kardašovej Řečici
a tiež o termíne dovozu na naše rybníky 11-12.5.2023. Zdôraznil, že p.Janoušek – vedúci
strediska v Kardašovej Řečici bol upozornený, že kepre musia mať minimálnu mieru 45 cm.
MUDr Krasňan informoval prítomných že pstruh dúhový bude dovezený v druhej polovici
mesiaca , objednávka už bola daná.

3. Príprava a organizačné zabezpečenie rybárskych pretekov v love
pstruha a kapra.
P.Krkoška Milan ml. podal informáciu o organizačno-technickom zabezpečení
pretekov dospelých v dňoch 27 a 28. 5.2023 P.Krkoška Milan st.. podal informáciu
o zabezpečení detských pretekov. Celkovo bolo konštatované, že príprava je na dobrej
úrovní a preteky by mali prebehnúť úspešne.
4. Vyhodnotenie výdajov rybárskych dokladov na rok 2023
K tomuto bodu podal informáciu p.Krkoška Milan st. kde skonštatoval, že bolo
doposiaľ vydaných 1074 povolení . Členských známok bolo zakúpených1005- dospelí,
mládež – 47, detské člen – 174 . Po rozprave bol predložený návrh na uznesenie:
5. Informácia o práci s mládežou
Vedúci krúžkov mladých rybárov p.Krkoška M. st, p.Hanuliak St. a p. Murčík podali
informácie o svojej činnosti, počte členov a výsledkoch práce. Bolo skonštatované, že práca
s mládežou je dôležitá pre ďalší rozvoj rybárstva v našom regióne a že je treba naďalej
výborom podporovať túto prospešnú činnosť.
6. Rôzne
V tomto bode programu rokovania výbor prerokoval nasledovné:
Ing. Sihelník prečítal prítomným návrh  dohody o spolupráci s  ČRS miestna organizácia
Stará Ves Nad Ondřejici za účelom výmeny skúsenosti s hospodárením na revíroch  a rozvoji
výchovy mladých rybárov. Po rozprave výbor dohodu schválil.

Mgr. Murčík Tomáš informoval prítomných o prieskume cien na nákup prepravných
nádob na rozvoz násadových rýb pre zarybňovanie našich vôd. Po zvážení alternatív
a rozbore možností využitia výbor MO SRZ Čadca súhlasil so zakúpením 4 ks nádob
o objeme 60 l a 1 ks o objeme 240 l spolu s okysličovačmi vody.

V závere rokovania podal informáciu p.Krkoška Milan st. ohľadom stavu odovzdávania
povoleniek za minulý rok. Zistilo sa v 85. prípadov, že povolenky nemali vyplnené súčty
rýb, chyby v sčítavaní, nespočítané vychádzky a podobne. Poukázal na ustanovenia vyhlášky,
ktorá ukladá každému členovi odovzdať včas a správne vyplnený   záznam o úlovkoch .
Pokiaľ si člen túto povinnosť nesplní nemôže mu byť vydané nové povolenie na rybolov.

V Čadci dňa 4.5.2023
Ing. Marián Sihelnik
tajomník MO SRZ