INFORMÁCIE VÝBORU

3.3.2022

Dňa 3. marca  2022 sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych a organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

  • Výbor prerokoval ďalší postup obnovy prívodu vody do liahne po vydaní stavebného povolenia na túto stavbu .
  • Výbor stanovil termín konania školenia hospodárov a rybárskej stráže na 7.4.2022 o 16:00
  • Výbor stanovil termín konania školenia nových členov na 3.4.2022 o 08:00
  • Výbor stanovil predbežný termín konania výročnej členskej schôdze (VČS) na 8.5.2022 v dome kultúry Čadca. Ak by nastali   závažné okolnosti   náhradný termín by bol 15.5.2022
  • Výbor vzal na vedomie informáciu o príprave a organizačnom zabezpečení VČS
  • Výbor  sa oboznámil s predloženým návrhom na zmenu stanov, ktorej podstatou je dať  právomoc  členskej schôdzi  oslobodiť členov, ktorí zo zdravotných dôvodov, alebo  veku si nemôžu  vykonať brigádu .
  • Návrh bude predložený VČS na schválenie.
  • Výbor prejednal nákup rýb z 2% príspevkov na zarybnenie našich rybníkov.

Ing. Marián Sihelník
podpredseda MO SRZ Čadca