Informácie výboru

07.06.2022

Dňa 07 . júna sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych a organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

 1. Voľby funkcionárov výboru MO SRZ Čadca

  Na základe výsledkov volieb z VČS , kde bolo zvolených 12 členov výboru  a v súlade s volebným poriadkom SRZ  čl. VI odst 5,„Výbor volí na svojej ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvoláva predseda volebnej komisie po zverejnení výsledkov volieb, predsedu, podpredsedu, tajomníka a rybárskeho hospodára. Kontrolná komisia si na svojej ustanovujúcej schôdzi zvolí predsedu kontrolnej komisie.“

   

  boli  predsedom volebnej komisie  PeaDr  Pavlom Krkoškom vykonané  voľby funkcionárov výboru MO SRZ Čadca o čom bola vyhotovená zápisnica, ktorej kópia bude tvoriť nedeliteľnú časť tejto zápisnice. Členovia výboru  v tajnom hlasovaní zvolili do jednotlivých funkcií týchto členov výboru:

  – za predsedu MO SRZ Čadca bol zvolený MUDr František Krásňan

  – za tajomníka MO SRZ Čadca bol zvolený Ing. Marián Sihelník

  – za podpredsedu  MO SRZ Čadca bol zvolený Ing. Roman Neslaník

  – za hlavného rybárskeho hospodára  MO SRZ Čadca bol zvolený Ing. Karol Hausman

  K priebehu a výsledku volieb  nikto s prítomných členov nevzniesol  žiadnu námietku.

  V zmysle aktuálne  platnej legislatívy sú štatutárnymi zástupcami  oprávnenými konať v mene organizácie  MUDr. František Krásňan a Ing. Marián Sihelník.

 2. Vyhodnotenie cenových ponúk na  rekonštrukciu prívodu  vody do liahne rýb v Rieke  

  Po  zverejnenej výzve  na  predloženie cenových ponúk  pre zhotovenie diela „ Rekonštrukcia prívodu vody do liahne v Rieke“  boli v zapečatených obálkach  a  stanovenej lehote doručené dve cenové ponuky a to od firmy Legan s.r.o. a Lesostav s.r.o .  Prítomní členovia výboru a zástupca  kontrolnej komisie p.Gamrot  skontrolovali neporušenosť obálok a skonštatovali že sú v poriadku. Ďalej všetci prítomní vyhlásili že nie sú v konflikte záujmov s predmetom obstarávania ani s uvedenými firmami. Následne boli otvorené jednotlivé cenové ponuky  a boli  zistené nasledovné údaje:

  • spoločnosť Lesostav požaduje za realizáciu  diela 8728.08€ € vrátane DPH
  • firma  Legan s.r.o   požaduje za realizáciu  diela 10991€  vrátane DPH

  Po rozprave a vyjadrení  stanovísk jednotlivých členov výboru  predložil Ing. .Sihelník návrh na uznesenie výboru MO SRZ Čadca :

  Uznesenie č.1.:

       Výbor MOSRZ Čadca    súhlasí s realizáciou diela „Rekonštrukcia  prívodu vody do liahne v Rieke „ firmou Lesostav Oščadnica  za cenu 8 728, 08 €  slovom osemtisícsedemstodvadsaťosem eur a osem centov, vrátane DPH v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie.

   

  Ďalej prebehla rozprava k postupu realizácie  diela, kde je potrebné zabezpečiť  odovzdanie staveniska, súčinnosť  investora a autorizovaného stavebného dozoru, ktorým je Ing.Škereň. P. Ján Mitka informoval prítomných  o doložke právoplatnosti stavebného povolenia na realizáciu uvedeného diela.  Po rozprave  predložil Ing. Sihelník návrh na uznesenie:

  Uznesenie č.2.:

       Výbor MO SRZ Čadca ukladá p. M. Krkoškovi mladšiemu  zabezpečiť odovzdanie staveniska  a súčinnosť na stavbe „Rekonštrukcia  prívodu vody do liahne v Rieke „  so zhotoviteľom a autorizovaným stavebným dozorom Ing.Škereňom.

 3. Vyhodnotenie rybárskych pretekov

  Výbor hodnotil prípravu, priebeh a odozvy  na  rybárske preteky, ktoré sa konali  v dňoch  28 a 29.5.2022. Jednotliví členovia výboru predkladali svoje poznatky a hodnotenia z ktorých vyplynulo, že organizačná príprava a priebeh pretekov boli na vysokej úrovni. Z hodnotenia  samotných účastníkov  zazneli  taktiež veľmi pozitívne ohlasy a vysoká spokojnosť. Výbor skonštatoval  že preteky boli  veľmi úspešné a hodlá  pokračovať v organizovaní takýchto podujatí, ktoré úspešne reprezentujú našu organizáciu.

 4. Rôzne

  Výbor sa oboznámil s doručenou sťažnosťou od p. Krkošku M. –pomocného  hospodára rybníka Svrčinovec  na  správanie člena našej organizácie  a po rozprave odstúpil túto sťažnosť kompetenčne príslušnej priestupkovej komisií, ktorá  bude o výsledku informovať výbor.V ďalšej rozprave  tohto bodu boli prejednané termíny konania  zasadnutí  výboru . Po rozprave a návrhov prítomných bolo  dohodnuté, že  výbor sa bude pravidelne stretávať počas roka   každý prvý štvrtok v mesiaci okrem  dovolenkových mesiacov Júl a August. V prípade potreby riešenia akútnych problémov bude zvolaný užší výbor, alebo mimoriadne zasadnutie celého výboru. Na záver  Ing. Sihelník poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončil.

Ing. Marián Sihelník

Tajomník  SRZ MO Čadca