Informácie zo zasadnutia výboru MOSRZ konaného dňa 01.02.2024

Výbor okrem administratívno-technických záležitosti prerokoval nasledovné:
1. Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa MO SRZ Čadca, ktoré boli zverejnené vo vestníku
rady SRZ 1/2024 :
– objednávanie násadových rýb pre rok 2024
– smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ
– povinnosti MO SRZ informovať radu o termíne konania ČS/MK OZ SRZ 2024
– povinnosť zaslať správu z konania ČS/MK OZ SRZ 2024
– pokyny k spracovaniu Dodatkov k rybárskym poriadkom pre rok 2024
– vyplácanie odmeny za odlov kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ
– pokyny k zaslaniu informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2023
– školenie rybárskej stráže
– školenie rybársky hospodár
– ponuka kokosového vlákna na výrobu umelých hniezd
– zaslanie zoznamov členov rybárskej stráže OZ SRZ

2. Plnenia finančného rozpočtu MO SRZ Čadca za rok 2023 a návrh
finančného plánu na rok 2024.
Ing Sihelník na základe predloženej súvahy od účtovníčky informoval prítomných
o predbežnom výsledku hospodárenia za rok 2023 a návrhu rozpočtu pre rok 2024.

3. Príprava a zabezpečenie násad pre jarné zarybnenie kaprom a lovným
pstruhom.
Ing .Sihelník informoval prítomných o cenových ponukách na jarne zarybnenie od dodávateľov. Po
rozprave a zvážení všetkých alternatív boli schválené nasledovné uznesenia:
– Výbor MOSRZ Čadca schvaľuje dovoz rýb na jarne zarybnenie kaprom nasledovne:
Kapor K3 6000 kg za cenu 4 €/kg dĺžka 45 cm+ a šťuka 50 kg dĺžka 45 cm+ za cenu
12 €/kg vrátane DPH a dovozu od Rybnikarstvi Ostrava s.r.o. . Rozdelenie na rybníky
bude nasledovné Kapor: Milošova 4000 kg, Svrčinovec 1000 kg a Čierne 1000 kg. Šťuka –
Svrčinovec 30 kg a Čierne 20 kg.
– Výbor MOSRZ Čadca schvaľuje dovoz rýb na jarné zarybnenie VN Milošova
v mesiaci Máj 2024 nasledovne:
Pstruh dúhový 2r+ 1000 kg za cenu 4,55 €/kg vrátane DPH a dovozu od Slovrybu a.s. .
– Výbor MOSRZ Čadca schvaľuje dovoz rýb na zarybnenie v  2024 rybníka
Svrčinovec v objeme 300 kg a rybníka Čierne v objeme 200 kg pstruhom dúhovým 2
ročná násada   , za cenu 4,25 €/kg vrátane DPH a dovozu od Slovrybu a.s. .
Dohľad nad prebierkou a dovozom budú mať : Ing.Beleš, Ing. Hausman, Krkoška M. ml. + zástupca
KK.

4. Rôzne
-Výbor MOSRZ Čadca v súlade so stanovami SRZ zvoláva ČS MO SRZ Čadca na
17.3.2024 o.08.00 hod do domu kultúry v Čadci.
– Výbor MOSRZ Čadca schvaľuje nasledovný program ČS ,ktorá sa bude konať dňa
17.3.2024.
1. Otvorenie.
2. Voľba pracovaných komisii členskej schôdze.
3. Správa o činnosti výboru od poslednej členskej schôdze.
4. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2023.
5. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2023.
6. Správa hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2023“ a „Plán
zarybňovania na rok 2024“ .
7. Správa o činnosti kontrolnej komisie.
8. Návrh plánu hlavných úloh MO SRZ na rok 2024.
9. Návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2024.
10. Diskusia.
11. Návrh uznesení.
12. Ukončenie.

– Ďalej bola podaná Ing. Sihelnikom správa o priebehu rybárskeho plesu, kde uviedol,
že ples mal vysokú spoločenskú úroveň a dôstojne reprezentoval našu MO SRZ. Tiež
odozvy na sociálnych sieťach boli vysoko pozitívne.
– Následne Ing. Sihelník od prezentoval požiadavku Ing. Malouškovej riaditeľky
Organizácie cestovného ruchu v Čadci. Výbor MO SRZ Čadca súhlasí s tým , aby MŠ
Milošová mala záštitu nad VN Milošová za účelom ekologickej výchovy deti,
k pozitívnemu vzťahu k prírodným a kultúrnym krásam regiónu Kysuce . Deti by
chodili 1x za mesiac do tejto lokality, zhodnotiť aktuálny stav , poznávať prírodu ,
pozbierať odpadky vyfotiť sa a pod.
– V ďalšom jednaní výbor MO SRZ Čadca prerokoval možnosti uhrádzania 2% z daní
našich členov pre našu miestnu organizáciu. Ing. Sihelník informoval prítomných
o rokovaní s právničkou Rady SRZ a vedúcou ekonomického úseku, kde bola
dohodnutá možnosť posielania 2% z daní cez radu SRZ Žilina. Bude využité konto rady
SRZ na ktoré budú posielané 2% dane našich členov a Rada SRZ po predložení
potvrdeniek o zaplatení 2% našich členov preúčtuje úhrnnú sumu na účet MO SRZ
Čadca. Výbor MO SRZ Čadca schválil, aby príspevky 2% z daní členov MO SRZ
Čadca boli zasielané na 2% účet Rady SRZ odkiaľ budú na základe doložených
potvrdeniek našich členov tieto prostriedky preúčtované na účet MO SRZ Čadca
v Slovenskej sporiteľni.

V Čadci dňa 1.2.2024

Ing. Marián Sihelník – tajomník MO SRZ Čadca