Informácie z konania členskej schôdze MO SRZ Čadca dňa 17.3.2024 .

Program :
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných komisií členskej schôdze (predsedníctvo , zapisovateľ, mandátová a
návrhová komisia)
3. Správa o činnosti výboru za rok 2023
4. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2023.
5. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ a účtovná uzávierka za rok 2023.
6. Správa hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2023“ a „Plán
zarybňovania na rok 2024“ .
7. Správa o činnosti kontrolnej komisie.
8. Návrh plánu hlavných úloh MO SRZ na rok 2024.
9. Návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2024.
10. Diskusia.
11. Návrh uznesení.
12. Ukončenie.

Prijaté uznesenia:
Členská schôdza schválila:
l. Správu o činnosti výboru za 2023.
2. Správu  o plnení plánu hlavných úloh za rok 2023.
3.Správu o finančnom hospodárení MO SRZ a účtovná uzávierka za rok 2023.
4. Správu hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2023“ a „Plán
zarybňovania na rok 2024“.
5.Správu kontrolnej komisie za rok 2023.
6. Plán hlavných úloh na rok 2024.
7. Finančný rozpočet hospodárenia MO SRZ Čadca na rok 2024.
8. Predaj pozemku MO SRZ Čadca v k.ú. Čadca č. parcely 13837/16 o rozlohe 46m2 a v k.ú.
Raková č. parcely 15507/22 o rozlohe 606 m2 nachádzajúcich sa pod hrádzou VN Milošová
pri ceste k chatovej oblasti, za minimálnu cenu súdnoznaleckého posudku, pričom získané
finančné prostriedky budú použité na výstavbu môstika k liahni rýb v lokalite Rieka.
9. Zámenu parciel v majetku MO SRZ Čadca v k.ú. Čadca č. 13837/15 a v k.ú. Raková č.
parcely 15507/21 nachádzajúcich sa pod hrádzou VN Milošová pri ceste k chatovej oblasti

za časť parcely v majetku p.Garaja nachádzajúcej sa na priľahlom pozemku na ľavej strane
vodnej plochy VN Milošova v rovnakých výmerách.

Členská schôdza uložila výboru MO SRZ :
1. Uskutočniť Beskydské preteky na VN Milošova, PD jedná udica plávanú 25.5.2024.
2. Uskutočniť Preteky v love kapra na VN Milošova dospelí 26.5.2024 .
3.Uskutočniť detské preteky v love kapra 18.5.2024.
4. Naďalej pokračovať v obnove a revitalizácií liahne v Rieke za účelom zvyšovania vlastnej
produkcie násadových rýb do našich riek a potokov.
5.Nnaďalej prizývať členov revíznej komisie ku každému zarybňovaniu.

V Čadci dňa 20.3.2024

Ing.Marián Sihelnik
tajomník MO SRZ Čadca