Výbor MO SRZ Čadca Vás  pozýva na členskú schôdzu  MO SRZ Čadca, ktorá sa uskutoční  dňa 30.5.2021 O 8.00 hod. v Dome kultúry Čadca.

 1. Otvorenie 
 2. Voľba pracovaných komisii členskej schôdze 
 3. Správa o činnosti výboru  a vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2020 
 4. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2020 
 5. Správa hlavného hospodára – plnenie „Plánu zarybňovania za rok 2020“ a „Plán zarybňovania na rok 2021“ 
 6. Správa kontrolnej a revíznej komisie 
 7. Rozpočet MO SRZ na rok 2021
 8. Plán hlavných úloh a  práce výboru MO SRZ na rok 2021 
 9. Diskusia 
 10. Návrh uznesení
 11. Ukončenie

Dodržujte opatrenia nariadené vládou a Úradom verejného zdravotníctva.

 V Čadci dňa 15.5.2021                                                 MUDr. František Krasňan  v.r.

                                                                                         predseda MO SRZ Čadca