Informácie výboru

06.05.2021
Dňa 6.. mája sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych a organizačných
záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:
1. Výbor prerokoval organizáciu a termíny jarných pretekov pričom bral do úvahy   prijaté opatrenia
hlavného hygienika SR .
-Pstruhové preteky 29.5.2021 – Milošová
-Kaprové detské 22.5.2021 – Svrčinovec
-Kaprové dospelí sa neuskutočnia vzhľadom k zatiaľ platným obmedzeniam a termínu konaniu
členskej schôdze MO SRZ Čadca.

2. Výbor prerokoval a schválil organizačne technické zabezpečenie členskej schôdze, ktorú
predbežne zvolal na 30.5.2021 v DK Čadca. . Termín sa môže zmeniť ak sa zmení pandemická
situácia, alebo obmedzenia hlavného hygienika SR.

3. Výbor prerokoval zabezpečenie jarného zarybnenia, ktoré by sa malo uskutočniť v termíne 10-
15.5.2021,
– Milošová – Pstruh dúhový – kozum – 1000 kg
– Kapor 4000 kg
– Svrčinovec – Kapor 1000 kg
– Čierne – Kapor 1000 kg

4.  Výbor prerokoval úpravu parkoviska pod rybníkom Milošová.
5. Výboru vzal na vedomie informáciu o stave povoľovacieho konania na liaheň v Rieke.
6. Výbor sa oboznámil s výsledkom revízie hrádze najmä problémom priesakov v časti prepadu.

Na zasadnutí výboru sa zúčastnil i novinár z týždenníka Kysuce, ktorého prítomní oboznámili
s problémami, ktoré nám spôsobujú predátori na osádke rýb v našich tečúcich vodách
a rybníkoch.

Ing. Marián Sihelník
podpredseda MO SRZ Čadca