Členská schôdza 13. 09. 2020

Zápisnica z  členskej schôdze konanej dňa 13.9.2020 v Dome

kultúry Čadca.

1. Členskú schôdzu zahájil o 8 00 hod. Ing. Marián Sihelník. Program schôdze bol
jednohlasne schválený.

2. Jednohlasne bolo schválené predsedníctvo, vedenie schôdze a mandátová, návrhová
komisia.

3. Mandátová komisia informovala predsedníctvo ,že na schôdzu bolo za prezentovaných
125 členov čo činí 11,8%. Podľa stanov SRZ podľa § 14 3.3 bolo hlasovanie
o pokračovaní v členskej schôdze. Za hlasovalo 120 členov, jeden bol proti a štyria sa
zdržal hlasovania.

4. Správu o činnosti výboru a plánu hlavných úloh na rok 2018 predniesol MUDr.
František Krasňan predseda MO

5. Správu o finančnom hospodárení za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 predniesol pán
Krkoška Milan st.
Správu o zarybňovaní za rok 2019 a plánu zarybňovania na rok 2020 až 2022
predniesol hospodár MO Ing. Karol Hausman.
6. Správu KRK predniesol pán Gamrot.

7. Uskutočnenie Beskydského preteku VN Milošová sa zo 16.5.2020 prekladá na
19.9.2020

8. Za zrušenie dvoch brigád po 30€ a za návrh na jednu brigádu za 50€ hlasovalo 64
členov, 13 boli proti a 16 sa zdržalo hlasovania.

9. Za predložený návrh uznesení z ČS hlasovalo 88 členov 1 bolo proti 4 sa zdržali
hlasovania.

Zapísal 13.9.2020                     Mgr. František Švancár