Členská schôdza 13.9. 2020

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 13. septembra 2020 od 08:00 v Kultúrnom dome v Čadci.

Členom, ktorí sa zúčastnia na členskej schôdzi od jej začiatku až do konca bude ako bonus započítané odpracovanie jednej brigády.

Pri zúčastnení je potrebné dodržiavať platné nariadenie o nosení rúšok a platné nariadenie o hromadných podujatiach.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

Návrh programu schôdze:

Otvorenie

Voľba pracovných komisií členskej schôdze (mandátová a návrhová komisia)

Správa o činnosti výboru za rok 2019

Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2019

Správa hlavného hospodára – plnenie Plánu zarybňovania za rok 2019

Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh za rok 2019

Správa kontrolnej a revíznej komisie

Rozpočet MO SRZ na rok 2020

Plán hlavných úloh na rok 2020

Plán zarybňovania na rok 2020

Diskusia

Návrh uznesení

Ukončenie

Žiadame zúčastnených členov na Členskej schôdzi aby sa riadili Stanovami SRZ § 14, ktoré uvádzajú kompetencie členskej schôdze o rozhodovaní a schvaľovaní.

Stanovy SRZ §14 – Členská schôdza

1. Výbor zvoláva členskú schôdzu najmenej 15 dní vopred s uvedením programu

2. Do výlučnej kompetencie členskej schôdze patrí rozhodovanie o:

– vzniku organizačnej zložky

– zániku organizačnej zložky

– rozdelení a zlúčení organizačnej zložky

– prevode majetku

– o zmene štruktúry miestnej na mestskú organizáciu …

3. Členská schôdza:

– prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti

– prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet org. zložky

– volí členov výboru a a kontrolnej komisie na dobu 4. roky

– volí stanovený počet delegátov na snem zväzu

– prerokováva a schvaľuje plán hlavných úloh org. zložky

MUDr. František Krasňan v.r.

predseda MO SRZ Čadca