Všeobecný zákaz lovu rýb

Rybník Čierne – od 05.04. 2020 do 03. 05. 2020
Rybník Svrčinovec – od 05.04. 2020 do 03. 05. 2020

Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve