Rybársky denník

Dnes, 31. 5. 2020, sa končí platnosť nasledujúcim ustanoveniam zákona:

Lipňové vody – ochrana rýb

V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.

Kaprové vody – ochrana rýb

V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky. Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch, b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami

Kaprové vody – zákaz lovu na rybku alebo prívlač

Zákaz loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája. Zákaz loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája.

Zákaz loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach

Zákaz loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája

Dňom 31. 5. 2020 sa končí zákaz lovu nasledovných druhov rýb (je možné loviť ich až od zajtra):

boleň dravý (Aspius aspius)

jalec hlavatý (Leuciscus cephalus)

jalec maloústy (Leuciscus leuciscus)

jalec tmavý (Leuciscus idus)

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

jeseter sibírsky (Acipenser baeri)

kapor rybničný (Cyprinus carpio)

lieň sliznatý (Tinca tinca)

lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)

mrena severná (Barbus barbus)

nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)

pleskáč siný (Abramis ballerus)

pleskáč tuponosý (Abramis brama)

pleskáč vysoký (Abramis brama)

ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus)

podustva severná (Chondrostoma nasus)

šťuka severná (Esox lucius)