Informácie zo zasadnutia výboru MOSRZ konaného dňa 8.9.2022

Výbor okrem administratívno-technický záležitosti prerokoval nasledovné:

 1. Výbor vzal na vedomie:
  – zvolanie riadneho XIV. Snemu SRZ v termíne od soboty 15. októbra 2022 od 9:00 do nedele
  16. októbra 2022 12:00 vrátane obeda.. Za našu organizáciu sa snemu zúčastnia zvolení
  delegáti na VČS a to MUDr Krasňan a Mgr.Švancar.
  – nové ceny povoleniek stanovených radou SRZ pre rok 2023
 2. Výbor schválil plán rokovaní a termínov zasadnutia výboru na II. polrok 2022
 3. Výbor schválil organizačné a technické zabezpečenie jesenného zarybnenia nasledovane:
  a) prebratie a dovoz kapra v kategórií výhradne nad čť cm z Kardašovej Řečice v objeme
  4600 kg , kde na prebierku u dodávateľa a dovoz bude dozerať zástupca kontrólnej komisie
  p.Gamrot a člen výboru Krkoška M. mladší.
  Nakladanie sa bude realizovať v Kardašovej Řecici dňa 13.9.2022 a zarybnenie našich
  revírov bude 14.9.2022 v ranných hodinách. Rozdelenie na jednotlivé rybníky bude
  nasledovné:
  Milošová 2400 Kg
  Svrčinovec 1300Kg
  Čierné 900 Kg
  b) jesenné zarybnenie šťukou severnou – v lovnej miere do rybníka Svrčinovec v objeme 50 kg
  c) dovoz pstruha dúhového, veľkosť – konzumný do rybníka Milošová v objeme 1000 kg.
  Dovoz bude realizovaný v 21. septembra 2022 v čase od 08:00 – 12:00. Prebierku a dohľad nad dovozom budú mať p.Gamrot , Ing. Hausman
  a Ing.Beleš.
 4. Výbor MOSRZ Čadca schválil:
  a) termín konania 24.9.2022 pre konanie muškárskych pretekov na rybníku Milošová
  a poveruje Mgr Murčíka jeho organizačným zabezpečením.
  b) termín konania 25.9.2022 pre konanie detských pretekov na rybníku Svrčinovec a poveruje
  p.Krkošku st. jeho organizačným zabezpečením.
 5. Výbor sa oboznámil so stavom prác na rekonštrukcií liahne v Rieke. Z predložených materiálov vyplýva že došlo k zásadným zmena a významnému  zlepšeniu stavu liahne. Výbor odporučil pokračovať p. Krkoškovi ml. v činnostiach smerujúcim k úplnému uvedeniu liahne do užívania našou organizáciou.
 6. Výbor sa oboznámil s pripomienkami k zmene Stanov SRZ a prijal odporúčanie pre
  delegátov snemu SRZ k voľbe štatutárnych zástupcov SRZ, členov Rady a Kontrolnej
  komisie SRZ.
 7. Výbor sa opäť zaoberal vysporiadaním pozemkov pod našimi rybníkmi a v ich
  bezprostrednej blízkosti.

V Čadci dňa 12.9.2022

Ing. Marián Sihelník

Tajomník MO SRZ Čadca