Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 14.12.2023

Výbor okrem administratívno-technických záležitosti prerokoval nasledovné:
1. Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa MO SRZ Čadca:
– v súčasnosti dochádza k revízii Disciplinárneho poriadku (ďalej DP), o zmenách ešte
budem diskutovať po spracovaní návrhu DP. Po prijatí DP sú zároveň plánované
školenia pre vedúcich Disciplinárnych komisii a rybárskej stráže po krajoch.
– viceprezident SRZ Ing. Macuš sa na nás obrátil so žiadosťou o zaslanie pripomienok
k pripravovanej zmene Zákona o rybárstve a následne jeho vykonávacích vyhlášok.
Pripomienky za našu organizačnú zložku však potrebujú zozbierať pred decembrovým
zasadnutím Rady SRZ preto nás touto formou chce požiadať o zaslanie našich
pripomienok, formou odpovede na zaslaný mail do konca novembra 2023.
Pripomienky je treba urobiť vykonajte formou §, ods. → súčasné znenie a Vaše
navrhované znenie.

2. Vyhodnotenie práce členov výboru za rok 2023.
V tomto bode predseda MO SRZ MUDr František Krasňan zhodnotil prácu členov výboru ,
vyzdvihol ich aktivitu a prínos pre našu organizáciu a poďakoval za vykonanú prácu
v uplynulom roku.
3. Návrh a schválenie plánu práce výboru na prvý polrok 2024.
V tomto bode Ing.Sihelník M. krátko odprezentoval návrh programu rokovaní výboru
MO SRZ Čadca na 1. polrok 2024, ktorý bol zaslaný pred konaním zasadnutia výboru
členom výboru e-mailom na pripomienkovanie. Boli doručené dva návrhy na doplnenie,
ktoré boli aj zapracované do programu rokovaní výboru. Plán rokovaní výboru bol následne
schválený.

4.Rôzné
V tomto bode informoval p. Krkoška M. ml. výbor o výsledkoch kontroly TBD hrádze
VN Milošová a konštatoval, že hrádza je bezpečná a prevádzky schopná . Ďalej boli
odprezentované výsledky odchovu a produkcie plôdikov pstruha potočného v našej liahni.

V Čadci dňa 14.12.2023

Ing. Marián Sihelník
tajomník MO SRZ Čadca