Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 12.10.2023
Výbor okrem administratívno-technických záležitosti prerokoval nasledovné:

1. Vzhľadom k vysokým teplotám v Septembri nebolo možné doviesť naraz celých
plánovaných 1000 kg pstruha ale iba 430 kg, nakoľko by boli vysoké úhyny , preto výbor MO
SRZ Čadca schválil dodatočné zarybnenie pstruhom dúhovým v objeme 570 kg od
SLOVRYB a.s.
Predbežný termín dovozu pstruha je dohodnutý na 24-25.10.2023 a bude ešte upresnený.
Dohľadom nad prebierkou a dovozom rýb poveruje výbor Ing.Beleša, Ing.Hausmana ,
p.Krkoškou ml. a zástupcu kontrolnej komisie p.Gamrota.

2.Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa MO SRZ Čadca:
– rada SRZ požiadala o kontrolu Rybárskeho poriadku ku Zvláštnemu povoleniu, ktorý
obsahuje všetky lovné a CHAP revíry SRZ, z tohto poriadku bude  odvodený aj
kaprový a  lipňovi zväzový poriadok.
Po diskusií bolo navrhnuté poslať na radu nasledovnú úpravu :
Lovný revír Oščadničanka 3-2780-4 bude mať nasledovné ohraničenie od sútoku rieky
Oščadničanky a Hanzlovho potoka po sútok Ošadničanky a Kysuce.

3. Vyhodnotenie muškárskych a detských pretekov
Mgr. Murčik podal informáciu prítomným o priebehu a výsledkoch muškárskych pretekov,
ktoré sa uskutočnili na VN Milošová. Skonštatoval že sa zúčastnilo 17 pretekárov. P. Krkoška
M. st. informoval o priebehu a výsledkoch detských pretekov, ktoré sa uskutočnili na rybníku
Svrčinovec. Zúčastnilo sa celkom 39 pretekárov. Úroveň a organizácia oboch pretekov bola na
dobrej úrovní.

4. Informácia o činnosti disciplinárnej komisie
P.Krkoška Milan st. podal informáciu o práci disciplinárnej komisie kde uviedol, že
v súčasnosti eviduje disciplinárna komisia celkovo 17 previnení a priestupkov. Jedná sa
o previnenia a priestupky za porušenie vyhlášky a  zákona o rybárstve. Disciplinárne
previnenia boli prerokované disciplinárnou komisiou a boli uložené disciplinárne
opatrenia. Priestupky boli odstúpené na OÚ ŽP v Čadci., kde boli riešené správnym
orgánom OÚ ŽP.

5. Informácia o hospodárení organizácie za 9 mesiacov v členení:
– príjmy organizácie celkom
– náklady organizácie celkom
– stav finančnej hotovosti a stav účtu v banke
– očakávaný hospodársky výsledok za rok 2023
Ing. Sihelník na základe údajov účtovníka a pokladníka uviedol nasledovné údaje
o aktuálnom  hospodárení organizácie.
Príjmy sú vo výške 164 860,07 € – predaj povoleniek
Náklady sú podľa analytik v celkovej výške 109 592,94 €
Stav na bankových účtoch k dnešnému dňu (10.10.2023)
bežný účet:  150.513,41 €

účet 2% dane:  5.210,56 €
stav hotovosti v pokladni: 2533,07€
Predbežne má MO SRZ Čadca za rok 2023 zisk 32.217,13 €
Očakávaný hospodársky výsledok by mal byť pozitívny i s prihliadnutím na predpokladané
náklady za úhrady nákupu rýb na jesenné zarybnenie a ostatné výdaje do konca roka.
6. Vyhodnotenie produkcie násad v liahni za rok 2023 a návrh plánu výroby rybích násad na
rok 2024.
P.Krkoška Milan ml. zhodnotil produkciu násad pstruha potočného v liahni Rieka .
Uviedol že bolo vyprodukovaných 130 000 ks násady pstruha potočného a tieto boli
rozvezené do našich pstruhových revírov. Na budúci rok sa plánuje objem produkcie násad
pstruha potočného tiež v objeme 130 000 ks.
Vzhľadom k potrebe komplexnej koordinácie činnosti v liahni Rieka a jej ďalšej
rekonštrukcie Výbor MO SRZ Čadca poveril p.Krkošku M. ml. aby bol hlavným
správcom liahne Rieka s účinnosťou od 13.10.2023.

7. Rôzné
– Výbor MO SRZ Čadca schválil konanie 15. rybárskeho plesu v dome kultúry Čadca,
ktorý sa uskutoční dňa 20.1.2024 a poveril p.Mitku J. za hlavného organizátora
plesu.
– Bolo prerokované budúce personálne obsadenie pomocného hospodára na rybníku
Svrčinovec, nakoľko p. Krkoška M. najstarší oznámil že túto prácu bude vykonávať
iba do konca tohto roka . Výbor MO SRZ Čadca schválil, aby s účinnosťou od
1.1.2024 bol pomocným hospodárom na rybníku Svrčinovec p. Krkoška Peter.

Ing. Marián Sihelník
tajomník MO SRZ Čadca