Informácie výboru

21.05.2020

Dňa 21. mája sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych a organizačných
záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

 • Výbor vzal na vedomie informáciu o zisteniach hrubých zásahoch podnikateľských subjektov na
  vodných tokoch našej organizácie, ktoré spôsobili úhyn podustiev v čase neresu. Zistené prípady
  boli nahlásené polícií a OUŽP Čadca.
 • Výbor vzhľadom k pretrvávajúcim obmedzeniam COVID 19 rozhodol odložení a predbežnom
  termíne konania pstruhových pretekov, ktorý je stanovený na 19.9.2020.
 • Výbor vzhľadom k pretrvávajúcim obmedzeniam COVID 19 rozhodol, že členská schôdza MO
  SRZ Čadca sa uskutoční v lehote do konca októbra 2020.
 • 4. Výbor schválil konanie a termín školenia pre nových členov na 31.5. o 08.00 hod v rybárskom
  dome (ženy a starí členovia sa školenia zúčastniť nemusia).
 • Výbor schválil konanie a termín školenia pomocných hospodárov a rybárskej stráže na
  27.5.2020 o 16.00 hod. v rybárskom dome.
 • Výbor vzal na vedomie informáciu o počte a štruktúre úlovkoch našich členov za rok 2019.

Ing. Marián Sihelník
podpredseda MO SRZ Čadca