Informácie výboru

Informácie zo zasadnutia výboru MO SRZ konaného dňa 4.1.2024

Výbor okrem administratívno-technických záležitosti prerokoval nasledovné:
1. Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník podal informácie týkajúce sa MO SRZ Čadca:
– Rada SRZ upozorňuje na možné komplikácie spojené s vypisovaním celoročných
sumárov úlovkov a návštevnosti za rok 2023. Pri grafických úpravách povolení na
rybolov bol omylom odstránený stĺpec pre druh rýb OSTATNÉ. Žiadajú nás
o informovanie členskej základne o tejto skutočnosti. Zverejnením tohto
usmernenia na našich webových stránkach, prípadne presmerovaním na
tento link:

https://www.srzrada.sk/aktuality/usmernenie-k-vypisovaniu-celorocneho-sumaru-ulovkov-ryb-v-povoleniach-vydanych-pre-rok-2023/

Kategóriu rýb ostatné môžu loviaci uviesť , prečiarknutím druhu ryby, ktorý
nefiguroval v úlovkoch loviacich a dopísaním druhu „OSTATNÉ“ nad
prečiarknutý druh.
– Ing.Hajňuk z rady SRZ nás upozornil na problémy s aplikáciou Sumarizácia
úlovkov – správny webový odkaz na sumarizáciu je : http://app.srzrada.sk/sum

2. Plán hlavných úloh MO SRZ Čadca pre rok 2024
Ing.Sihelník od prezentoval Plán hlavných úloh MOSRZ Čadca na rok 2024, ktorý
výbor MOSRZ Čadca odsúhlasil a bude predložený na schválenie ČS MO SRZ Čadca.

3. Vyhodnotenie činnosti RS za rok 2023
Činnosť RS za rok 2024 vyhodnotil p.Krkoška M.st, kde uviedol, že sú problémy
s niektorými členmi RS, ktorí nevykonávajú žiadnu činnosť. Nedostatky sú tiež
v odovzdávaní štvrťročných hlásení. U pomocných hospodárov je opakujúci sa problém
neodovzdania zoznamu vykonaných brigád do 15.12. príslušného kalendárneho roka. Táto
problematika bude prerokovaná v marci tohto roku na porade RS a pomocných
hospodárov, kde bude stanovené obmedzenie poskytnutia zľavy na povolenku pre tých
členov RS a pomocných hospodárov, ktorí si neplnia riadne svoje povinnosti.

4. Aktuálny stav v príprave produkcie násad v liahni Rieka
Krkoška M.ml. prítomných o príprave a priebehu produkcie násad , skonštatoval, že
zariadenia a technológia sú pripravené a boli už dovezené a nasadené ikry pstruha
potočného v počte 180 000 ks. Odchov ikier je realizovaný v troch žľaboch. Zatiaľ sa
ikrám darí a odchov je pod plnou kontrolou.

5. Informácia o zabezpečení predaja povoleniek na rok 2024
P.Krkoška M. st. podal informáciu o zabezpečení a stave predaja povolenie na rok 202, kde
skonštatoval, že predaj už beží , je predaná už 1/5 povoleniek a nie sú pri predaji
zaznamenané závažnejšie problémy.

6. Spracovanie pripomienok k zmene zákona o rybárstve
Ing. Sihelník od prezentoval návrh na doplnenie zákona o rybárstve o vyhlášky kde v dôvodovej správe uviedol:

V zákone o rybárstve sa v § 13 odst.3 používa pojem zákaz lovu všetkých rýb a vo
vykonávacej vyhláške v § 18 odst.9 sa hovorí o všeobecnom zákaze lovu . V zákone nie je v
§ 2 definovaný pojem všeobecný zákaz lovu. Na Slovensku sme zaznamenali prípad v MO
Šahy, kde sudca nevyhovel podaniu na trestné stíhanie za trestný čin pytliactva ako
nedôvodné nakoľko v zákone nie je vymedzený pojem všeobecný zákaz lovu.

Návrh úpravy :
V Zákone o rybárstve doplniť § 2 o bod ad) v znení „ pojmom všeobecný zákaz lovu sa
rozumie zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti smerujúcej k uloveniu rýb“

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme doterajšie znenie § 18 odst. 9 vyhlášky ktorý má
nasledovne znenie:
Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť
všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich
najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.
Upraviť na nasledovné znenie:
Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť
všeobecný zákaz lovu rýb alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb
dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.
V rozprave k tomuto bodu MUDr. Krásňan o  úprave spôsobu ukončenia lovu, k čom
prebehla diskusia.
P.Gamrot Z. upozornil na rozpor vo vyhláške kde je loviaci povinný byť pri udiciach tak, aby
mohol s nimi bezprostredne po zábere manipulovať ale loviaci v tom čase vyváža na loďke
nástrahu i niekoľko 100 m, takže je zrejme že dochádza k porušovaniu tohto ustanovenia.
Ing.Sihelník odporučil, aby všetky ďalšie návrhy boli robené spôsobom ako vyžaduje
legislatíva tj. pôvodné znenie ustanovenia alebo §-u a navrhované nové znenie s príslušnou
dôvodovou správou navrhovanej zmeny.

7. Rôzne
– V tomto bode podal p. Mitka informáciu o priebehu príprav rybárskeho plesu, ktorý je
naplánovaný na 20.1.2024. Skonštatoval, že sú doteraz predané takmer všetky vstupenky
okrem dvoch stolov.
– Mgr Murčik s Ing. Belešom podali informáciu o stave prieskumu a rokovaní pre
zriadenie nových vodných plôch v lokalite Stará Bystrica a Svrčinovec.
– Ing. Sihelník navrhol predbežný termín konania členskej schôdze (ČS) na 17.3.2024
v prípade že nebude voľná kino sála domu kultúry v Čadci (DK) , termín konania ČS by bol
24.3.2024. Po preverení obsadenosti DK, bude stanovený záväzný termín.

-Výbor MO SRZ Čadca udeľuje vyznamenanie 1. stupňa – bronzový odznak týmto
členom:

p.Krkoška Milan ml. pomocný hospodár VN Milošová, Ing. Beleš Peter, Ing.Kasak Martin,
Mgr. Murčik Tomáš, Gamrot Zdislav, Mikula Roman , Krkoška Peter, Hnitka František
a Krkoška Milan – pomocný hospodár rybník Svrčinovec.

V Čadci dňa 4.1.2024

Ing. Marián Sihelník v.r.
tajomník MO SRZ Čadca