Členská schôdza 31.3. 2019

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 31. marca 2019 od 08:00 v Kultúrnom dome v Čadci.

Pozvánky na členskú schôdzu v tlačenej podobe sú súčasťou zakúpeného rybárskeho povolenia alebo členskej známky.

Na schôdzi bude na vyžiadanie poskytnutý Miestny rybársky poriadok SRZ MO Čadca na rok 2019,

schválený Radou SRZ.

Dňa 7. marca 2019 výbor SRZ MO Čadca schválil návrh programu schôdze.

Návrh programu schôdze:

Otvorenie

Voľba pracovných komisií členskej schôdze (mandátová a návrhová komisia)

Správa o činnosti výboru za rok 2018

Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2018

Správa hlavného hospodára – plnenie Plánu zarybňovania za rok 2018

Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh za rok 2018

Správa kontrolnej a revíznej komisie

Rozpočet MO SRZ na rok 2019

Plán hlavných úloh na rok 2019

Plán práce výboru MO SRZ na rok 2019

Plán zarybňovania na rok 2019

Diskusia

Návrh uznesení

Ukončenie

Stanovy SRZ §14 – Členská schôdza

1. Výbor zvoláva členskú schôdzu najmenej 15 dní vopred s uvedením programu

2. Do výlučnej kompetencie členskej schôdze patrí rozhodovanie o:

– vzniku organizačnej zložky

– zániku organizačnej zložky

– rozdelení a zlúčení organizačnej zložky

– prevode majetku

– o zmene štruktúry miestnej na mestskú organizáciu …

3. Členská schôdza:

– prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti

– prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet org. zložky

– volí členov výboru a a kontrolnej komisie na dobu 4. roky

– volí stanovený počet delegátov na snem zväzu

– prerokováva a schvaľuje plán hlavných úloh org. zložky

PRIJATÉ UZNESENIA ČLENSKEJ SHÔDZE DŇA 31. 03 2019

Výročná členská schôdza schváľuje:

1.Správu o činnosti výboru za uplynulé obdobie

2.Správu o účtovnej uzávierke za rok 2018 a rozpočet na rok 2019

3.Správu kontrolnej a revíznej komisie

4.Plán hlavných úloh na rok 2019

5.Správu rybárskeho hospodára za rok 2018 a plán zarybňovania na rok 2019-2020

6.Uskutočnenie Beskydského preteku VN Milošová PD jedná udica plávanú 18.5.2019

7.Preteky v love kapra VN Milošová -mládežníci 19.5.2019 a dospelí 25.5.2019 systémom

chyť a pusť. Štartovné 5€.

Členská schôdza ukladá:

1, Pozývať ku každému zarybňovaniu člena kontrolno-revíznej komisie.

2, Informovať na internete o každom zarybňovaní.

3, Výboru pre jednať možnosť chytania na dierkach v zime.

MUDr. František Krasňan v.r.

predseda MO SRZ Čadca