MIESTO  A DÁTUM
19. 09. 2020 (Sobota)

Vodná nádrž Milošová / Čadca

49.4824395,18.7312877,18

PREDAJ LÍSTKOV

Milan Krkoška

Tel.: 0907 633 033

E-mail: dimaxsro@gmail.com


REZERVÁCIE

Žiadame rybárov, ktorí mali rezervované lístky na preteky, aby si ich prišli prevziať najneskôr 11. septembra 2020.

Dňom 12. septembra sa rezervácie rušia a lístky budú predané iným osobám.


UPOZORNENIE

V prípade ďalších obmedzení zo strany konzília odborníkov a vlády budete o konaní pretekov informovaní.


PRAVIDLÁ PRETEKOV

1.   Pôsobnosť pravidiel pretekov, chovanie sa zúčastnených osôb

  •  Organizátori, rozhodcovia, každý pretekár, návštevníci sú  povinný riadiť sa týmito pravidlami pretekov, dodržovať ho vrátane ďalších zákonov (občiansky zákonník, trestný zákon, vodný zákon, z. o ochrane prírody a krajiny, rybársky zákon, atď.)
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pretekov, prijatie ďalších opatrení po celú dobu pretekov, pokiaľ by bola ohrozená bezpečnosť pretekárov alebo by  došlo k okolnostiam, ktoré by mohli narušiť riadny priebeh pretekov. Za záväzné sa tiež považujú pokyny organizátora po celú dobu pretekov, o všetkých pokynoch bude spísaný záznam. Pri porušení pravidiel bude pretekár diskvalifikovaný bez nároku na vrátenie štartovného.
  • Všetci pretekári sa pretekov zúčastnia na vlastné nebezpečie. Prípadná vzniknutá majetková škoda alebo ujma na zdraví, nebude organizátorom hradená a organizátor nenesie za ňu zodpovednosť. Deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť iba v doprovode dospelej osoby.
  • Na základe vyhlásenia Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva môžu byť preteky presunuté na iný termín alebo zrušené. Zaplatené vstupné sa automaticky presunie na ďalší ročník. Prosíme o pochopenie, nakoľko už sú zakúpené ceny pre víťazov a časť inventáru potrebného na usporiadanie pretekov.
  • Zakúpením štartovného lístka súhlasíte s pravidlami pretekov a ich zmenami, zavedením neočakávaných opatrení.

2. Dátum konania sa pretekov, harmonogram, organizačné informácie

1) Preteky sa konajú v novom termíne 19. septembra 2020 na rybníku Milošová č.  3-3440-1-1

2) Harmonogram

06:00 – 07:30 / REGISTRÁCIA

07:30 – 08:00 / PRÍPRAVA

08:00 – 11:00 / 1. POLČAS

11:00 – 11:30 / PRESTÁVKA

11:30 – 13:30 / 2. POLČAS

13:30 – 14:00 / GULÁŠ, OBČERSTVENIE

14:00  / VYHODNOTENIE

3) Pre pretekárov je zabezbečené občerstvenie v cene štartovného lístka, počas pretekov bude zabezpečený stánok s občerstvením.

 3. Lovné miesta, nástrahy, vnadenie, rybárske pomôcky

1) Lovné miesta – dva sektory červená a modrá

2) Súťažiaci nemusí byť držiteľom povolenia na rybolov, povolenie nahrádza štartovná listina

3) Povolený je lov lososovitých rýb (pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký)

4) Povolený je lov na jednu udicu, spôsobom plávaná,  s použitím jedného  nadväzca opatreným jedným jedno háčikom veľkosti min. 6, bez proti hrotu.

5) Povolené je používať nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu,  pstruhové pasty,  živé nástrahy

6) V deň pretekov a 7 dní pred pretekmi je kŕmenie zakázané. Zistením porušenia tohto pravidla nebude umožnené zúčastniť   pretekov   a  nárokovať si vrátenie štartovného!!!

Buďme FAIR – PLAY

7) Povinnou výbavou súťažiaceho je podberák, uvoľňovač háčikov, meter a podložka.

8) Súťažiaci je povinný zdolať rybu sám bez pomoci druhej osoby s výnimkou detí do 15 rokov, kedy pri zdolávaní môže pomôcť dospelá osoba, poverená dozorom nad neplnoletým.

4. Zakázané spôsoby lovu

1) Zákaz lovu spôsobom prívlač, položená, muškárenie

2) Zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku a jej časti

3) Zákaz lovu pomocou sbirolina a bubliny

4) Zákaz lovu na umelé napodobeniny hmyzu a ich lariev, umelé ikry

5. Bodovanie

 1) Boduje sa 8 kusov rýb prvý polčas a 8 kusov rýb druhý polčas

2) 1 ks = 1 bod

3) Pri zhode počtu bodov rozhoduje o umiestnení pretekárov čas ulovenia poslednej ryby v obidvoch polčasoch, spočítaním minút doby lovu za dva polčasy.

6. Úlovky

1) Dospelí 2 kusy lososovitej ryby, mládež 1 kus lososovitej ryby, po privlastnení si povoleného počtu rýb môže pretekár pokračovať v súťaži.

2) Súťažiaci je povinný privlastniť si ulovenú rybu, ktorá je viditeľne poškodená

3) Privlastnenú rybu je povinný každý zapísať do pretekárskeho lístka

4) Každý je povinný dbať na šetrné zaobchádzanie s úlovkom

5) Privlastnené úlovky nie je možné zameniť za inú ulovenú rybu

6) Ostatné ulovené druhy rýb musia byť šetrne vrátené späť do vody

7.  Ceny pre víťazov

1. miesto – čln+ vecné ceny

2. miesto – vecné ceny

3. miesto – vecné ceny

4. miesto – vecné ceny

5. miesto – vecné ceny

6. miesto – vecné ceny

7. miesto – vecné ceny

8. miesto – vecné ceny

9. miesto – vecné ceny

10. miesto – vecné ceny

11. miesto – vecné ceny

12. miesto – vecné ceny

13. miesto – vecné ceny

14. miesto – vecné ceny

Najúspešnejšia žena

Najúspešnejší pretekár do 15 rokov

Najmladší rybár pretekov

Žiadame zúčastnených aby dodržiavali poriadok a prípadné odpadky odniesli so sebou, alebo vyhodili na mieste na to určené!

8. Vznesenie protestu zúčastneným

 1) V prípade podozrenia porušovania pravidiel pretekov je právom každého zúčastneného vzniesť protest k hlavnému rozhodcovi prostredníctvom svojho sektorového rozhodcu.

2) Pre protest povinne stanovená písomná forma a podací poplatok 50 €.

3) V prípade uznania protestu sa poplatok vracia, v prípade neuznania protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

4) Protest je možné podať iba počas trvania samotných pretekov.

9. Tresty

1.  Tresty sú:

  • napomenutie
  • odobranie bodov do doby spáchanie priestupku, návrh na diskvalifikáciu
  • diskvalifikácia pretekára

2. O napomenutí rozhoduje organizátor, hlavný rozhodca, sektorový rozhodca

3. O návrhu na diskvalifikáciu a o odobraní bodov rozhoduje organizátor, hlavný rozhodca a rozhodca zo susedného sektoru.

4. O diskvalifikácii rozhoduje organizátor a hlavný rozhodca

5. Pri spáchaní závažného priestupku sa pristúpi k okamžitej diskvalifikácii o ktorej rozhodne organizátor a rybárska stráž. Ďalej sa bude pokračovať v zmysle platnej legislatívy a priestupok bude postúpený disciplinárnej komisii, orgánom činným v trestnom konaní a okresnému úradu.